İkinci En Büyük Güneş Enerjisi YEKA-2 GES İhale Şartname Taslağı Yayımlandı

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Türkiye’nin ikinci en büyük güneş enerjisi ihalesi YEKA-2 GES ‘e yönelik başvurular 2019 yılının Ocak ayının son haftasında alınıyor. 5 yıl içinde tamamlanacak olan güneş santrallerinde kullanılacak paneller ise en az yüzde 60 oranında yerli olacak. Türkiye’nin ikinci en büyük güneş enerjisi ihalesi YEKA GES-2 Şartnamesi taslağı yayınlandı. Yarışma başvuruları 2019 yılı Ocak ayının son haftasında alınacak. Kurulacak güneş enerjisi santrallerinin toplam bağlantı kapasitesi 1000 MW’e olacak. Bunun 500 MWe’ı Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da, 200 MWe’ı Hatay-Erzin YEKA’da ve 300 MWe’ı ise Niğde-Bor YEKA’da olacak. Bu şekilde tek bir yarışma ile Bağlantı Kapasitesi tahsisi gerçekleştirilecek.


GES’lerde yerli üretim şartı en az yüzde 60
Şartnamede, GES’lerde kullanılacak tesis bileşenleri için istenilen yerli katkı oranları açıklandı. Yerli malı belgeli Güneş Modülleri Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilir veya yerli imalatçılardan tedarik edilecek. Yerli katkı oranları güneş panellerinde en az yüzde 60, kablo ve kablo kanalı, taşıyıcı konstrüksiyon ve eviricilerde en az yüzde 51 olacak. Yerli malı belgeli Güneş Modülleri Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilecek veya yerli imalatçılardan tedarik edilecek.
Niğde-Bor YEKA içerisinde kurulacak GES’te depolama sistemi kurulacak
Niğde-Bor YEKA içerisinde yer alacak GES’te asgari 30 MW / 90 MWh (AC) kapasitesinde lityum-iyon teknolojili Enerji Depolama Sistemi kurulumu gerçekleştirilecek. YEKA elektrik depolama sisteminin koşulları da ayrıca belirlenirken şartname taslağı ile Niğde-Bor GES ile birlikte çalışacak EDS’nin tasarım kriterleri, kapasitesi, çalışma modu ve süreleri, teknik özellikleri, yerlileşme, işletme süresi ve şartları ile tesis bileşenlerini içermektedir.
Şartname Taslağı
Toplam bağlantı kapasitesi:
Toplam Bağlantı Kapasitesi 1000 MWe olup 500 (beşyüz) MWe’ı Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da, 200 (ikiyüz) MWe’ı Hatay-Erzin YEKA’da ve 300 (üçyüz) MWe’ı ise Niğde-Bor YEKA’da olacak şekilde tek bir yarışma ile Bağlantı Kapasitesi tahsisi gerçekleştirilecektir.
Süreler:
Alım Süresi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 yıldır.
Kurulum Süresi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 24üncü ayın sonuna kadar tüm GES’lerin kurulumuna başlanılır ve en geç 60ıncı ayın sonunda GES’lerin tamamı devreye alınır.
Lisansı süresi: Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 30 (otuz) yıldır.
Yarışma başvurularının alınma tarihi: Ocak ayı son haftası
Bağlantı kapasitesi tahsisi yarışması yöntemi: Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemi uygulanır.
Yarışmacının Yapısı:
Yarışmaya ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan İş Ortaklıkları veya Konsorsiyumlar başvurabilir. Sözleşmeyi imzalayanın Konsorsiyum olması durumunda; Konsorsiyum ortakları, Sözleşme kapsamında yer alan yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.
İş deneyimi şartı:
Başvuruda, Yarışmacılardan İş deneyim belgesi istenmez. Yarışmaya katılan tüzel kişinin veya İş Ortaklığının veya Konsorsiyumun ortaklık yapısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve teknoloji sağlayıcısına ait asgari pay oranı aranmaz.
Mali yeterlilik şartları: Yarışmaya tüzel kişi veya İş Ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda pay oranları dikkate alınarak toplamda veya Konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda ise Konsorsiyum Beyannamesinde taahhüt edilen GES Şirketi’nin pay oranları dikkate alınarak toplamda aşağıdaki iki koşuldan en az birisi sağlanmak zorundadır. Bu şartları söz konusu şirketlerin payları oranında doğrudan veya dolaylı ortaklarının sağlaması da yeterlidir.
• 2015, 2016 ve 2017 yıllarında elde edilen üç yıllık toplam net satış geliri veya gelirleri ≥ 600.000.000 TL (veya karşılığı yabancı para)
• 2017 yılı sonu itibariyle toplam varlıkları (aktifler) ≥ 180.000.000 (yüzseksenmilyon ile) TL(veya karşılığı yabancı para)
Yarışma usulü: Yarışma, ilanda yer alacak kilovatsaat başına elektrik enerjisi alım tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılır, en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılır.
Teknoloji türü:
YEKA’larda kullanılacak Güneş Modülleri; kristal (silisyum esaslı; tek /mono ve/veya çok/poly) ve/veya ince film ve/veya çok katmanlı (heterojunction) ve/veya çift yönlü (bifacial) teknolojilerinden bir veya birkaçını içerir. Kullanılacak yerli malı belgeli Güneş Modüllerinin ve varsa FV güneş hücresinin verim değerleri olarak;
- FV Güneş Hücre Verimi ≥ % 21,00
- Güneş Modülü Verimi ≥ % 18,00 sağlar. Güneş Modüllerinde toplam verim kaybı ve modül ömrü;
a) Azami Verim Kaybı:
- İlk 10 yıl sonunda : % 9
- 25 inci yılın sonuna kadar : % 20
b) Asgari Güneş Modülü Ömrü: 25 yıl şeklinde olur.
Niğde-Bor YEKA içerisinde kurulacak GES’te asgari 30 MW / 90 MWh (AC) kapasitesindeki lityum-iyon teknolojili Enerji Depolama Sistemi kurulumu gerçekleştirilir. (EDS’ye ait taslak şartname ekte olarak verilmektedir.)
Yerliliğe ilişkin hükümler: GES’lerde kullanılacak tesis bileşenleri için istenilen yerli katkı oranları aşağıdaki tabloda verildiği gibidir. Yerli malı belgeli Güneş Modülleri Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilir veya yerli imalatçılardan tedarik edilir.

Tesis Bileşenleri

 Yerli Malı Belgesi Şartı

 Yerli Katkı Oranı (%)

 Enerji Depolama Sistemi (EDS) Bileşenleri

 Enerji Yönetim Sistemi

 Var

 ≥51

GES Bileşenleri

 

 Güneş Modülü

 Var

 ≥ 60

 

 Kablo

 Var

 ≥ 51

 

 Kablo Kanalı

 Var

 ≥ 51

 

 Taşıyıcı Konstrüksiyon

 Var

 ≥ 51

 

 Evirici (İnvertör)

 Var

 ≥ 51

 


Teminat Mektubu:
Yarışma başvuru dosyasında, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte 10.000.000 ABD Doları tutarındaki teminat mektubu bulundurulur.
Yarışmayı kazanan GES Şirketi, Sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar 5 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte 50.000.000 ABD Doları tutarında düzenlenmiş teminat mektubunu Bakanlığa sunar.
GES’lerin, Sözleşme ve eklerine uygun olarak ilgili YEKA’larda kurulumunun gerçekleştirilmesi ve kısmen veya tamamen işletmeye alınması durumunda varsa cezai şartları, hukuki riskleri ve tazmin durumu, tamamlanan kapasitenin toplam kapasiteye oranı göz önünde bulundurularak kalan teminat tutarı, GES Şirketine ilgili GES’lerin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde iade edilir.
GES Şirketi, EDS’nin işletilmesine dair 15 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, 1.000.000 ABD Doları tutarında düzenlenmiş teminat mektubunu EDS’li GES’in geçici kabul tarihinden en geç 1 ay öncesine kadar Bakanlığa sunar.
Şartnamede belirtilen şartları sağlamak kaydıyla birden çok teminat mektubu sunulabilir.
Sözleşmenin Devri: GES’lerin tamamı işletmeye alınıncaya kadar Sözleşme, aynı hak ve yükümlülüklerle, Şartnamede belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla Bakanlık Onayıyla Üçüncü Kişi’lere imzalanacak devir sözleşmesi ile kısmen veya tamamen devredilebilir.
GES’lerin tamamı işletmeye alındıktan sonra Sözleşme, aynı hak ve yükümlülüklerle, Şartnamede belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla Bakanlığa bildirimde bulunmak kaydıyla Üçüncü Kişi’lere imzalanacak devir sözleşmesi ile kısmen veya tamamen devredilebilir.
Konsorsiyumlarda GES Şirketi haricindeki Konsorsiyum ortakları ilgili sorumluluklarını Yarışma dokümanlarına uygun olarak yerine getirmeleri ve Bakanlık ile GES Şirketinin onaylarını almak kaydıyla Konsorsiyum ortaklığından çıkabilir. Bu durumda, çıkan Konsorsiyum ortağının kendi iş ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’den doğan sorumlulukları sona erer. Bu durum İş’in bütününe dair GES Şirketi’nin müşterek ve müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Pay Devri: GES Şirketi, Sözleşme imza tarihinden sonra paylarının tamamı kendisine ait olmak üzere her bir YEKA için 1 adet bağlı GES Şirketi kurabilir ve bağlı GES Şirketleri Önlisansa müracaat edebilir. Bağlı GES Şirketi/Şirketlerinin kurulması durumunda, Bakanlık ile bağlı GES Şirketleri “Sözleşmeye katılma protokolü” imzalar. GES Şirketi, bağlı GES Şirketlerinin Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.
GES Şirketi veya bağlı GES Şirketleri, GES’lerin tamamı işletmeye alınmadan önce aşağıdaki şartlar ile pay devri yapabilir:
- GES Şirketi veya bağlı GES Şirketleri’ndeki pay devirleri Bakanlık onayına tabidir.
- Pay devri sonucu mali yeterlilik şartlarının sağlanması zorunludur.
- Mali yeterlilik koşullarından, birincisinin devir tarihinden önceki 3 yıl için veya ikincisinin devir tarihinden önceki yıl için oransal olarak sağlanması zorunludur. Oransal hesaplamada, devre tabi olan GES Şirketi veya bağlı GES Şirketleri için tahsis edilen Bağlantı Kapasitesinin Sözleşme kapsamında tahsis edilen toplam Bağlantı Kapasitesine oranı dikkate alınır.
GES Şirketi veya bağlı GES Şirketleri, GES’lerin tamamı işletmeye alındıktan sonra ortaklık yapısını Bakanlığa bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirebilir.
Alacak Temliki ve Pay Rehni: GES Şirketi, Sözleşmeden doğan alacaklarını Bakanlık Onayıyla Üçüncü Kişi’lere devredebilir.
GES Şirketi veya bağlı GES Şirketlerinin payları Bakanlık Onayıyla Üçüncü Kişi’lere rehin edilebilir.
Kredi veren, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5. maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında, şartların oluşması halinde Lisans sahibinin yerine bir başka tüzel kişi önermek için EPDK’ya ve Genel Müdürlüğe başvurabilir.
İş’in kredi veren tarafından finanse edilecek olması ve kredi verenin Lisans aşamasından önce Sözleşmeye müdahillik talep etmesi halinde, İdare’ye herhangi bir mali yükümlülük getirmemek şartıyla, kredi veren ile taraflar arasında doğrudan sözleşme imzalanabilir.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.