Son Kaynak Tedarik Tarifesi Tebliği Yayınlandı

Tebliğ Çarşamba, 04 Nisan 2018 00:00 yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt 0
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yayınladığı tebliğ ile serbest tüketici niteliğine sahip olduğu halde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariki kapsamında son kaynak tedarik tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

EPDK’nın yaptığı düzenlemeye göre son kaynak tedarik tarifesi, 2018 yılı için yıllık tüketimi 50 milyon kWh ve üzeri büyük çaplı aboneleri kapsayacak. Büyük çaplı sanayici, elektrik tedariğinde artık ucuz elektrik tarifesinden yararlanamayacak. Yıllık 50 milyon kWh altı tüketimi olan sanayici avantajlı sanayi tarifesinden yararlanmaya devam edecek. Son kaynak tedarik tarifesi (SKTT) 1 Nisan 2018’den itibaren geçerli olacak.

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariki kapsamında son kaynak tedarik tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Tebliğ, son kaynak tedarik tarifesinin hesaplanmasına esas maliyetlerin tespitine ve fiyatı oluşturan unsurların hesaplanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/08/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Düşük tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenen miktarın altında enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubunu,  

b) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,

c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ç) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

d) İkili anlaşma: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

e) Son kaynak tedariki: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedarikini,

f) Son kaynak tüketici grubu: Son kaynak tedariki kapsamında enerji tüketen tüketicilerin Kurul tarafından belirlenecek kriterlere göre iki ayrı gruba ayrılması sonucu ortaya çıkan yüksek tüketimli tüketiciler ile düşük tüketimli tüketicilerden oluşan tüketici gruplarını,

g) Yüksek tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurul tarafından belirlenen miktara eşit veya bu miktarın üzerinde enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubunu, 

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İkinci Bölüm

Son Kaynak Tedarik Tarifesi

Son kaynak tedarik tarifesinin kapsamı ve unsurları 

Madde 5 - (1) Son kaynak tedariki kapsamında enerji tüketen tüketiciler yüksek tüketimli tüketiciler ile düşük tüketimli tüketicilerden oluşur.

(2) Kurul, son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarını piyasanın gelişimine bağlı olarak sosyal ve ekonomik durumları dikkate alarak her yıl belirler. 

(3) Kurul söz konusu tüketim miktarını piyasadaki gelişmelere paralel olarak gerekli gördüğü hallerde değiştirir.  

Yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin son kaynak tedarik tarifesi

Madde 6 - (1) Yüksek tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik tarifesinin belirlenmesinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti vb. yatırım harcamaları ve/veya işletme giderleri, piyasada oluşan enerji tedarik maliyetleri gibi son kaynak tedarik faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller ile makul kar dikkate alınır. 

(2) Söz konusu tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi rekabetçi piyasaya geçişi teşvik edecek şekilde belirlenir. 

(3) Yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi, ilgili dönemde serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış perakende satış tarifesinden düşük olamamak üzere Kurul tarafından belirlenir. 

(4) Üçüncü fıkrada yer alan fiyatlandırma sonucunda elde edilen ilave gelirlerin Kurul tarafından uygun görülecek kısmı tüketicilere yansıyacak şekilde gelir/tarife düzenlemelerinde dikkate alınır.  

Düşük tüketimli tüketicilere ilişkin son kaynak tedarik tarifesi

Madde 7 - (1) Düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik tarifesinin belirlenmesinde; faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmet maliyeti vb. yatırım harcamaları ve/veya işletme giderleri, enerji tedarik maliyetleri gibi son kaynak tedarik faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller ile bu kapsamda oluşan risklerden hareketle sektörel olarak belirlenen brüt kar marjı dikkate alınır.

(2) Düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik tarifesi, ilgili dönemde serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış perakende satış tarifesine eşittir.

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Uygulanmasına İlişkin Diğer Hükümler

Madde 8 - (1) Serbest tüketici niteliğini haiz tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi, ikili anlaşmanın herhangi bir sebeple sona ermesi nedeniyle veya doğrudan perakende satış sözleşmesi kapsamında görevli tedarik şirketinden enerji temin edilmesi durumunda gündeme gelir.

(2) Düşük tüketimli tüketiciler için onaylanan son kaynak tedarik tarifesi, ilgili tüketicinin serbest tüketici hakkını kazanması ile başlar ve tüketici herhangi bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya, serbest tüketici olma hakkını kaybedinceye veya yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil oluncaya kadar devam eder. 

(3) İlk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olan tüketiciler için onaylanan son kaynak tedarik tarifesi, bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, bu tüketici grubunu belirleyen tüketim miktarına erişildiği tarihi içeren ayı (a) takip eden üçüncü ayın (a+3) ilk gününden itibaren uygulanmaya başlar. İlk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olan tüketicilerden iletim gerilim seviyesinden bağlı olanlara görevli tedarik şirketleri, dağıtım gerilim seviyesinden bağlı olanlara dağıtım şirketleri tarafından tebligat yoluyla bilgilendirme yapılır. İlk kez bu kapsama dahil olmayan tüketiciler için fiyat hemen uygulanır ve tebligat zorunluluğu yoktur.  Söz konusu fiyat değişimini içeren fatura hesaplamalarında kıst uygulanır. 

(4) Yüksek ve düşük tüketimli tüketicilere ilişkin tüketim bilgilerinin takibi dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Dağıtım şirketleri bu bilgileri ihtiyaç duyulması halinde son kaynak tedarikçisi şirketlerle paylaşır. 

Üçüncü Bölüm

Geçici ve Son Hükümler

Mevcut tüketicilerin durumu

Geçici Madde 1- (1) Kurul tarafından yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen tüketim miktarına 2018 yılı öncesinde sahip olanlar hakkında son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturalandırma 01/04/2018 tarihinde başlar. Söz konusu tüketicilere bu tarihe kadar düşük tüketimli tüketiciler için geçerli olan son kaynak tedarik tarifesi uygulanır.

Yürürlük

Madde 9 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.