Yapım İşlerinde Benzer İş Deneyiminde “Esaslı Unsur” Uygulaması Devreye Girdi

Öğeyi Oyla
(0 oy)

19 Haziran 2018 Salı tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bağlantılı 19 Haziran 2018 Salı tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yürürlük tarihi olarak 30 gün süreli 6’ıncı maddesi 19 Temmuz 2018 Perşembe günü itibariyle yürürlüğe girdi.
İlgili yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri ile iş deneyim belgelerinde “Esaslı Unsur’un” belirtilmesi gerekiyor. 19 Haziran 2018 Salı günü yayınlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yer alan yeni iki kavramdan “Esaslı Unsur” tanımı şöyle:
Esaslı unsur: Proje bütünlüğü çerçevesinde yapının amacı ile işlevi ve/veya gerçekleştirilen toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımı göz önünde bulundurularak belirlenen ana iş grubunu tanımlar. Mevzuata giren ve esaslı unsur ile ilişkili yeni bir kavram olan İş Grubu tanımı ise aynı yönetmelikte şu şekilde yer aldı:
i) İş grubu: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki ilgili iş grubunu tanımlar. Yeni yönetmelik değişikliklerinde yer alan “Esaslı Unsur” ve “İş Grubu” ile birlikte nasıl bir uygulama olacak? 19 Haziran 2018 Salı günü ve 19 Temmuz 2018 Perşembe günü yürürlüğe giren uygulama ile birlikte yapım ihalelerinde her ihalede iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsuru belirlenecek. Bu belirlemede idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında, idare, yatırımın (projenin) amaç ve işlevini tespit edecek ve buna göre esaslı unsuru belirleyebilecek. Ya da idare yatırımın kapsamında yapılacak işlerde en büyük ağırlığı olan benzer iş deneyimine göre de esaslı unsuru belirleyebilecek. Yönetmelikte bu bir örnekle de desteklemiş. İlgili yönetmelik maddesi aynen şöyle: “2.8. İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin, yapılan iş tutarının % 30’unun AI grubuna giren köprü işleri, % 30’unun AII grubuna giren tünel işleri ve % 40’ının AVI grubuna giren demiryolu işleri olan bir demiryolu yapım işinde, projenin amacı ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolunun yapılması olduğundan, esaslı unsur “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir.
Yine, gerçekleştirilen iş tutarının %70’inin AII grubuna giren tünel işleri, % 15’inin AVI grubuna giren demiryolu işleri ve %15’inin BIII grubuna giren istasyon binası yapım işleri olan bir metro hattı yapım işinde esaslı unsur, projenin amaç ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolu yapılması olduğundan “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak veya yapılan iş tutarı içerisinde sahip olduğu oranının büyüklüğünden dolayı “AII Grup: Tünel İşleri” olarak belirlenebilecektir. Örnekten de anlaşılabileceği gibi yeni uygulamada bir metro ihalesinde, idarenin, esaslı unsur olarak AII Tünel İşleri’ni seçmesi halinde benzer iş olarak hiç demiryolu işleri yapmamış olan bir müteahhit de ihaleye teklif verebilecek.
Birden Fazla Gruptan İşleri İçeren İş Deneyim Belgelerinde Yeni Uygulama
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan düzenlemede, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde esaslı unsurun tespiti ile birlikte tamamının değerlendirilmeye alınacağı da yer aldı. İlgili madde aynen şöyle: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında, İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir, düzenlemesi yer almaktadır.
Buna göre, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamı dikkate alınır. Örneğin; esaslı unsuru AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) olan ve kapsamında köprü ve tünel yapımı da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin köprü ve tünel yapımı içermeyen bir karayolu işi ihalesine sunulması halinde, köprü ve tünel yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır. Aynı şekilde, esaslı unsuru AXVIII Grup: Saha İşleri olan ve kapsamında BIII grubu bir bina inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; bina inşası içermeyen bir rekreasyon alanı yapım işi ihalesine sunulması halinde, BIII grubu bina yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır.
Ayrıştırma Devam Ediyor
Aynı yönetmelikte benzer iş ayrıştırmasının bir değişiklik olmadan aynı şekilde devam edeceğine de dikkat çekildi. İlgili madde aynen şöyle: “İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması halinde ise, sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.” Örneğin, esaslı unsuru AVIII Grup: Barajlar olan ve kapsamında santral binası, ulaşım yolları, derivasyon ve enerji tünelleri inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin AII grubuna giren bir tünel yapımı ihalesine sunulması halinde, derivasyon ve enerji tünelleri yapımına ilişkin tutar belge tutarından ayrıştırılmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır. Aynı yönetmelikte, tamamlanamayan ya da devredilen işlerde esaslı unsurun nasıl belirleneceği ile ilgili yönergeler de yer aldı. (BKZ. 19 Haziran 2018 Salı tarih ve 30453 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete) İş deneyimi belgelerindeki benzer iş oranlarının belirlenmesi ve esaslı unsurun tespit edilmesi gerekiyor. 19 Haziran 2018 Salı günü yayınlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yer alan ilgili maddeler aynen şöyle:
Madde 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(17) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç olmak üzere belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verilir. Ancak, işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hallerde esaslı unsur belirtilmez ve belgede buna ilişkin açıklamaya yer verilerek işin tamamlanan aşama ve kısımları belirtilir.”
Madde 5 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir. ”Söz konusu mevzuat değişiklikleri ile birlikte 19.7.2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu bülteninde hiç yapım ihale duyurusu yayınlanmadı.  İlgili değişikliklerle birlikte yeni ihale duyurularının önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlanması bekleniyor.

Tebliğ

Kamu İhale Kurumundan: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Madde 1 – 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.4 üncü maddesinin birinci paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı paragrafa aşağıdaki cümle ve devamına aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. “Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım ihalesinde, benzer işin sadece “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi, ihale konusu işin niteliği çerçevesinde Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olabilecektir. Bu nedenle, anılan örnekte ihale edilen işin niteliği göz önünde bulundurularak BII grubu veya BII grubu işin onarım işinin yanında BIII grubu veya BIII grubu işin onarım işi de benzer iş olarak belirtilebilecektir.
Onarım işleri ihalelerinde benzer iş belirlemesi yapılırken, onarımı gerçekleştirilecek yapının temelden inşasını içeren işlerin öncelikle belirtilmesi gerekmekte olup, bu ihalelerde benzer işin bir grup veya o gruptaki işin onarım işi şeklinde tespit edilmesi gerekmektedir.
Örneğin “(A) Alt Yapı İşleri – VII. Grup: Havaalanı İşleri” grubuna giren bir onarım ihalesinde benzer iş AVII grubu veya AVII grubu işin onarım işi” şeklinde belirlenecektir. Tamamlanmamış bir yapının geriye kalan imalatlarının gerçekleştirilmesi şeklindeki ikmal (tamamlama) ihalelerinde ise, ikmale konu iş kapsamının işin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre benzer iş belirlemesi yapılması gerekmektedir. Örneğin, kapsamında birden fazla BII grubu bina inşaatı olan bir projede bir kısım bina inşaatlarının tamamlandığı, bir kısım bina inşaatlarına ise hiç başlanılmadığı durumda, yapılacak ikmal ihalesinde benzer işin “BII grubu iş” şeklinde belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, proje kapsamındaki binaların tamamının kaba inşaatının bitirildiği, ince işlerinin tamamlanmadığı bir durumda ise, benzer işin “BII grubu veya BII grubu işin tamamlama işi” şeklinde belirlenmesi uygun olacaktır.”
Madde 2 – Aynı Tebliğin 2.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2.5. (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin; bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.
İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgeler iş deneyim belgesini düzenleyen idareden temin edilerek değerlendirme yapılır.  Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyim belgeleri için ise söz konusu bilgi ve belgeler makul bir süre verilmek suretiyle belgeyi sunan aday veya istekliden istenir.
Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanmış, ihale konusu işi de içeren bir yapım işine ait belge sunulması halinde bu belgedeki ihale konusu işe ilişkin kısmın tutarının belirlenmesinde sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınır. Örneğin, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanmış bir BIII grubu bina yapımına ilişkin iş deneyim belgesi kapsamındaki CI grubu işlerin tutarı, anılan gruba ait sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınarak belirlenecektir.
Madde 3 – Aynı Tebliğin 2.8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2.8. İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin, yapılan iş tutarının %30’unun AI grubuna giren köprü işleri, %30’unun AII grubuna giren tünel işleri ve %40’ının AVI grubuna giren demiryolu işleri olan bir demiryolu yapım işinde, projenin amacı ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolunun yapılması olduğundan, esaslı unsur “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir.
Yine, gerçekleştirilen iş tutarının %70’inin AII grubuna giren tünel işleri, %15’inin AVI grubuna giren demiryolu işleri ve %15’inin BIII grubuna giren istasyon binası yapım işleri olan bir metro hattı yapım işinde esaslı unsur, projenin amaç ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolu yapılması olduğundan “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak veya yapılan iş tutarı içerisinde sahip olduğu oranının büyüklüğünden dolayı “AII Grup: Tünel İşleri” olarak belirlenebilecektir.
Tamamlanamayan ya da devredilen işlerde ise, işin yapılan kısmına ilişkin belge düzenlenmesi durumunda yapılan işin projenin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre esaslı unsur belirlemesi yapılması gerekmektedir. İşin yapılan kısmının projenin bütününün karakteristiğini yansıtması halinde esaslı unsur belirlenecektir. Örneğin, tamamlanamayan bir otoyolu projesinin yapılan kısmının hem altyapı hem de üstyapı karayolu işi içermesi halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir. Benzer şekilde, birden fazla BIII grubu bina inşaatı içeren bir projede bina inşaatlarının bir kaçının temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tamamlanması, diğerlerinin ise kısmen tamamlanması halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “BIII Grup: Bina İşleri” olarak belirlenebilecektir.
Ancak, binaların hiçbirinin bir bütün olarak bitirilmediği hallerde esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır. Aynı şekilde, yapımına başlanıp tamamlanamamış bir boru hattı işinde sadece kazı işi yapılmış, boru montajı ve yerine tespiti yapılmamış ise söz konusu işte esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamı dikkate alınır.
Örneğin; esaslı unsuru AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) olan ve kapsamında köprü ve tünel yapımı da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin;  köprü ve tünel yapımı içermeyen bir karayolu işi ihalesine sunulması halinde, köprü ve tünel yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır. Aynı şekilde, esaslı unsuru AXVIII Grup: Saha İşleri olan ve kapsamında BIII grubu bir bina inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; bina inşası içermeyen bir rekreasyon alanı yapım işi ihalesine sunulması halinde, BIII grubu bina yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır.
İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması halinde ise, sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin, esaslı unsuru AVIII Grup: Barajlar olan ve kapsamında santral binası, ulaşım yolları, derivasyon ve enerji tünelleri inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin AII grubuna giren bir tünel yapımı ihalesine sunulması halinde, derivasyon ve enerji tünelleri yapımına ilişkin tutar belge tutarından ayrıştırılmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır.
Madde 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ Madde 1 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 1 inci maddesi açısından, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Madde 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2011

27961

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/4/2016

29696

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Madde 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 15.2.4 numaralı maddesinde yer alan “teknik şartname dâhil” ve “teknik şartnamenin EKAP’a yüklenmesi halinde” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 2 – Aynı Tebliğin 17.5.1.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“17.5.1.3. Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkûmiyet kararından yalnızca, “mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkûmiyet hali”, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir. Bu nedenle idarelerin, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendinin uygulamasında, mahkûmiyet kararlarının mesleki faaliyetten kaynaklanıp kaynaklanmadığını göz önünde bulundurması gerekmektedir.”
Madde 3 – Aynı Tebliğin 30.9 uncu maddesinin başlığında yer alan “İdareler tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 4 – Aynı Tebliğin 30.9.3 numaralı maddesinin başlığında yer alan “Aday” ibaresi “İdare, aday” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve ikinci paragraflarının üçüncü cümlelerinde yer alan “aday, istekli ve istekli olabileceklere” ibareleri “ilgililere” olarak değiştirilmiş, ikinci paragrafının ilk cümlesinde yer alan “idareler tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 5 – Aynı Tebliğin 32.2.1 numaralı maddesinin dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 6 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.
“40.3. Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgelerine, belgeye konu işin varsa esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı yazılacaktır. Örneğin, bünyesinde köprü ve tünel iş kısımları bulunan bir yol yapımı işinde, belge tutarının ne kadarının AI, ne kadarının AII ve ne kadarının AV grubundan oluştuğu belirtilecektir. Aynı şekilde, bünyesinde sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı, asansör, gaz tesisatı ve elektrik tesisatı işleri bulunan BII grubundaki bir idari bina yapımı işinde belge tutarının ne kadarının CI, CII, CIII, CIV ve DIV grubundan oluştuğu belirtilecektir. Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı hesaplanırken sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınacaktır.”
Madde 7 – Aynı Tebliğin 45.1.2 numaralı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.”
Madde 8 – Bu Tebliğin 6 ncı maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2009

27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

                      27800 (6. Mükerrer)

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383

9-

13/4/2013

28617

10-

23/8/2013

28744

11-

24/9/2013

28775

12-

28/11/2013

28835

13-

25/12/2013

28862

14-

7/6/2014

29023

15-

16/8/2014

29090

16-

25/10/2014

29156

17-

12/6/2015

29384

18-

27/6/2015

29399

19-

28/7/2015

29428

20-

27/4/2016

29696

21-

27/5/2016

                  29724 (Mükerrer)

22-

29/11/2016

29903

23-

25/1/2017

29959

24-

4/3/2017

29997

25-

29/6/2017

30109

26-

6/2/2018

30324

27-

31/3/2018

30377

 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.