Konkordato Sürecinde Bağımsız Denetim Şartı

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Son zamanlarda finansal sorun yaşayan firmalar için hükümet tarafından çeşitli çözüm yolları üretiliyor. Borçların yapılandırılması, yeni teşvik paketleri gibi çalışmalar süregelen sistemde firmaları bir nebze rahatlamayı amaçlıyor. 15 Mart 2018 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren yeni konkordato düzenlemeleri de mali açıdan zor durumda olan ya da gidişatı bu şeklide olacak olan firmalar için daha uygun ve kalıcı çözümler sunmayı amaçlıyor. Konkordato, borcu olan şirketlerin, borçlarını ödemek ve işlerine devam edebilmeleri için kanunla tanınan son bir şanstır. Kısaca vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe ihtimali bulunan bütün borçlular asliye ticaret mahkemesinden konkordato talep edebilirler.
Forum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ltd. Şti.’den Yeminli Mali Müşavir Mehmet Bahar, İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili merak edilenleri sizler için anlattı.
7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun ile 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 286 ve müteakip maddelerinde yapılan değişikliklerle Konkordato konusunda düzenlemeler yapılmıştır.
7101 Sayılı Kanununun 14.maddesiyle, 2004 sayılı Kanunun 286 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 286- Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler.
a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.
b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile  elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
e) Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler bakımından uygulanmaz.
Bu madde uyarınca sunulan malî tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir.
Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.”
Yukarıda belirtilen maddeyle Konkordato talebi için yapılacak ilk müracaatta hangi belgelerin ekleneceği düzenlenmiş ve daha önce İflas Erteleme müessesesinden farklı olarak Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları’nın eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Konkordato için mahkemeye müracaat eden şirketler konkordato ön projesi ile İcra İflas Kanunu 286. Maddede belirtilen diğer bilgi ve belgeleri hazırlayıp Kanunda sayılan kuruluşlardan yetki almış bir bağımsız denetim kuruluşuna inceleterek,  konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporlarını alacaklardır.
Getirilen bu düzenlemeyle, hazırlanan konkordato ön projesinin daha Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından objektif bir şekilde değerlendirilerek, sunulan teklifin mümkün olup olmadığı finansal analiz raporlarıyla değerlendirilecektir.
Yasa metninden de açıkça görüleceği üzere yapılan tüm Konkordato taleplerinde Bağımsız Denetim yaptırma şartı yoktur.
03/06/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler olarak belirlenen işletmeler tarafından yapılacak konkordato başvurularında “finansal analiz raporunun yetki almış bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanması” şartı aranmamaktadır.

KOBİ Tanımı

03/06/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi aşağıdaki gibidir:
“Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca “KOBİ” olarak adlandırılır. KOBİ’lerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin esaslar; net satış hasılatları, malî bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Kurum ve kuruluşların KOBİ’lere ilişkin uygulamalarında bu yönetmelik hükümleri esas alınır.”
Madde metninden görüldüğü üzere KOBİ tanımlamasının;
-    Net satış hasılatları,
-    Malî bilanço tutarları ve
-    Çalışan sayıları dikkate alınarak
Yönetmelikçe belirleneceği düzenlenmiştir.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinde, 30/4/2018 tarihli ve 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle, Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler, Küçük İşletme sayılmıştır.
Buna göre;
Çalışan Sayısı 50 Kişiden az olan,
Yıllık Satış Hasılatı veya Bilanço Toplamı 25.000.000 TL’yi aşmayan işletmelerin, Konkordato taleplerinde Bağımsız Denetim Raporu aranmayacaktır.
Maddede yapılan bir diğer düzenleme ise Bu madde uyarınca sunulan malî tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olmasıdır.
Bu da Konkordato müracaat sürecinde, gerek konkordato ön projesinin hazırlanmasında ve gerekse hazırlanan ön projenin Bağımsız Denetim Kuruluşunca incelenmesinde çok hızlı bir şekilde çalışılması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle her iki aşamada da bu konuda yetişmiş profesyonel ekiplerin oluşması gerekmektedir.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.