2019 Yılında Bizi Neler Bekliyor?

Öğeyi Oyla
(0 oy)

2019 yılının bu son sayısında, son aylarda ardı ardına yayınlanan yatırım ve bütçe haberleri ile 2018 yılında yapılmış ve devam eden projelerdeki gelişmelerin özetlerini sizlerle paylaşıyoruz. Haberimizin ilk kısımlarında 2019 yılında yatırımların içerikleri ile hangi koşullarda 2019 yılı yatırımlarının belirleneceğine dair yayınlanan genelgeler ve programların özetlerini derledik. Haberimizin ikinci kısmında ise Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’de yapılan projelerin geniş bir özetini bulacaksınız.
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle genel bütçenin gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 11 milyar 179 milyon 800 bin lirası öz gelir, 63 milyar 704 milyon 956 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 74 milyar 884 milyon 756 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6 milyar 420 milyon 391 bin lirası öz gelir, 116 milyon 591 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 6 milyar 536 milyon 982 bin lira olarak tahmin ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Programı) 2019-2021 açıklandı. Aynı zamanda 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı da yayınlandı. Hepsinin ortak noktası “tasarruf ve yatırım” oldu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olma özelliği taşıyan 2019 yılı bütçesinde bugün son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Bakanlığın bütçesinin kabul edilmesinin ardından, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı da kabul edildi.

6.5 milyar lira

Teklifle genel bütçenin gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 11 milyar 179 milyon 800 bin lirası öz gelir, 63 milyar 704 milyon 956 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 74 milyar 884 milyon 756 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6 milyar 420 milyon 391 bin lirası öz gelir, 116 milyon 591 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 6 milyar 536 milyon 982 bin lira olarak tahmin ediliyor.
Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 80 milyar 250 milyon lira olarak öngörülüyor. Komisyonda kabul edilen bütçe teklifinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinin ise aralık ayında başlaması öngörülüyor.
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, makroekonomik ve sektörel politikalar ile bunların hayata geçirilmesine yönelik uygulamalar belirlendi.
Yıllık Programda “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum”, “Yenilikçi Üretim ve İstikrarlı Büyüme”, “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” ve Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği” eksenlerinde Ülkemizin gelişmesi ve insanımızın refahının artışı amacına yönelik tespit edilen hedefler, politikalar ve tedbirler yer almaktadır. Somut ve ölçülebilir olarak belirlenen Yıllık Program tedbirleri üçer aylık dönemler halinde izlenip değerlendirilecek.

2019-2021 Dönemi Yatırım Politikasının Genel Çerçevesi

Kalkınma Planı
Onuncu Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, yatırım programı hazırlık ve uygulama çalışmalarının temel politika çerçevesini oluşturacak.
Orta Vadeli Program (2019-2021) ve Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021)
Orta Vadeli Program (2019-2021) ve Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021), kuruluşların üç yıllık perspektifle yapacakları program, bütçe ve yatırım programı hazırlıklarına esas teşkil edecektir.
Rehber ekinde yer alan yatırım teklif tavanları, cari fiyatlarla olmak üzere 2019-2021 dönemi kapsayan üç yıl için verilmektedir. Kuruluşlar yatırım proje stoklarının yürütülmesinde, ileriki yıllara ait gösterge niteliğindeki söz konusu teklif tavanlarını da dikkate alacaklardır.

Bölge Planları, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları

Yatırım tekliflerinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca kalkınma ajansları koordinasyonunda ve Düzey 2 bölgeler seviyesinde hazırlanan bölge planlarında belirtilen politika ve öncelikler ile yatırım tekliflerinde, GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları kapsamında yer alan öncelikler dikkate alınacaktır.

İdare Stratejik Planı ve Performans Programı

İdare stratejik planını hazırlamış olan kuruluşlar, 2019 yılı yatırım tekliflerini stratejik planlarında ve performans programlarındaki amaç, hedef ve performans göstergelerine dayandıracaklar ve projelerini stratejik planlar esas alınarak ve performans programı ile ilişkilendirilerek teklif edeceklerdir.

2019-2021 Dönemi Kamu Yatırım Politikasının Öncelikleri

Genel Öncelikler
Kamu yatırımları; büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyelini harekete geçirmeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak alanlara yönlendirilecektir.
Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak, kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacaktır.
Kamu altyapı yatırımları; özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek şekilde planlanacak ve yürütülecektir. KÖİ modeli ile uygulananlar dahil olmak üzere kamu yatırımlarında yerli malı kullanılmasına öncelik verilecektir.
Kamu özel işbirliği modellerinin özellikle ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren kritik ve büyük kamu altyapı projelerinde maliyet etkinliği dikkate alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir.
Kamu yatırım teklif ve kararları, ihtiyaç, sorun ve bunlara ilişkin çözümleri analiz eden sektörel ve bölge plan ve stratejileri, eylem planları ve nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılacaktır.
Finansmanı dış krediden sağlanan projelerin ödenekleri, kredi anlaşmalarında belirtilen süreler ve yıllık kredi dilimleri dikkate alınarak tespit edilecektir.
İdareler kamu yatırım projelerinin 2019-2021 dönemi planlama ve uygulama aşamalarını, toplumsal cinsiyete duyarlı ve kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde hazırlayacak ve uygulayacaklardır.
Sektörel, Bölgesel ve Proje Bazında Öncelikler
Sektörel Öncelikler: 2019-2021 dönemi kamu yatırım tahsislerinde KÖİ modeliyle yürütülenler dahil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma, enerji ve sulama sektörlerine öncelik verilecek.
Bölgesel Öncelikler: Kamu yatırım teklifleri, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. Bu amaçla yatırımların mekansal dağılımında, geçmiş yıllardaki yatırım tahsislerinin dağılımı ve gelecek döneme ilişkin bölgesel politikalar dikkate alınacaktır.
Düzey 2 Bölgeler için hazırlanan bölge planları bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlayacakları yatırım projelerinin planlanmasında esas alınacaktır. Yatırım projeleri için hazırlanacak fizibilite etütlerinin bölgesel analiz kısmında proje tekliflerinin ilgili olduğu bölge planının öncelik ve tedbirlerine yer verilecektir.
GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdarelerinin sorumluluk alanındaki iller için hazırlanmış bulunan eylem planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecek.
Bölgelerin ekonomilerinde öne çıkan sektörlerin daha yüksek katma değerli ve rekabet edebilirliği yüksek üretim yapılarına dönüşmesine katkı sağlayacak alanlardaki yatırımlara öncelik verilecektir.
Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, kamu yatırımları ve hizmetlerinin sunumunda, ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle bu yerleşimlerin altyapıları iyileştirilecek ve kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır.
Proje Bazında Öncelikler: 2019-2021 dönemi yatırım tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra;
- 2019 yılı içinde tamamlanarak hizmete girebilecek öncelikli projelere,
- Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere,
- Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere,
- Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame-yenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü projelerine,
- Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik projelere,
- e-Dönüşüm Türkiye projesi ve bilgi toplumu stratejisi ile uyumlu projelere ağırlık verilecek.

Sektör/Alt Sektör Öncelikleri

Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında ve proje stokunun önceliklendirilmesinde, genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin yanı sıra alt sektör bazındaki kriter ve öncelikleri dikkate alacaklar
Tarım/Sulama sektöründe; DSİ Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan büyük su işi projelerinden; depolaması tamamlanmış veya depolamasız, su iletim tesisleri (tünel/ana kanal) inşaatı bitmiş veya devam eden cazibeyle sulama yapılacak projeler ile barajı 2019 yılında tamamlanacak projeler birinci öncelikli projeler olarak değerlendirilecek ve ödenek teklifleri bu husus göz önüne alınarak yapılacak.
DSİ Genel Müdürlüğünce; büyük su işi projelerine dair gerçekleştirilecek yıllık fiziki hedefler (sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj, vb.) proje bazında ve her iki fiziki hedef seti ödenek teklif tavanları doğrultusunda belirlenerek yatırım teklifleri ile birlikte gönderilecek.
Arazi toplulaştırma ve TİGH projelerinde daha önce ihalesi yapılan işlerin tamamlanması ve mevzut gereği olanlar hariç yeni işlerin öncelikle sulama yatırımları ile birlikte ele alınması esastır.
Madencilik Sektöründe; enerji sektörü ve imalat sanayine girdi temin eden üretime yönelik projelere; kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına yönelik projelere; madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler ile üretilen cevherlerin tüketici talepleri doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projelere önem ve öncelik verilecek.
İmalat sektöründe; genel olarak üretimin idamesine yönelik projelere, halk ve çevre sağlığı, AB’ye uyum ve uluslar arası yükümlülüklerimiz açısından gerçekleştirilmesi gerekli olan projelere ve yurtiçi hammaddenin değerlendirilmesine yönelik projelere, yerli ve özgün raylı sistem araçları ile hava araçlarının geliştirilmesi projelerine birinci derecede öncelik verilecektir.
Enerji sektöründe; enerji arz-talep analizlerine dayanan, Türkiye’nin genel enerji ihtiyaç projeksiyonuna uygun olarak hazırlanmış ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ortaya koyduğu esaslara uygun, güvenilir hammadde kaynaklarına ve erken geri dönüş oranına sahip projelerle, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara, gerçekleştirilmesi diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı niteliğinde olan veya bunların kapasite/verimini artıracak olan projelere ve yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projelerine öncelik verilecek.
Doğal gaz iletim ve dağıtım ağını ülke sathında genişletecek yatırımlara devam edilecek olup, bu yatırımların şehir içi doğal gaz dağıtım yatırımları ile aş zamanlı olarak yürütülmesine önem verilecek. Ayrıca, kaynak ve güzergâh çeşitlendirilmesine yönelik yatırımlara devam edilecek olup, doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkan sağlayacak yatırımlara öncelik verilecek.
Ulaştırma/ Otoyol sektöründe; tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak; üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir.
Ulaştırma / Karayolu sektöründe; karayollarında trafik güvenliği ile ilgili yatırımlara öncelik verilecek devlet ve il yolları ile ilgili ödenek tekliflerinde, ana güzergahlarda yer alan bölünmüş yol projeleri ile ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1.000 aracına üzerinde olan güzergahlarda bitümlü sıcak karışım kaplama projelerine öncelik verilecek. Ayrıca kuzey-güney hattında koridor yaklaşımı da dikkate alınarak öncelikli güzergahların yapımına devam edilecek.
Ulaştırma / Demiryolu sektöründe; Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-3. Havalimanı-Halkalı, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek Hızlı Tren projeleri ile Sivas-Erzincan Demiryolu projesine, ikinci hat yapımlarına, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımlarına ve önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımı, hat kapasitesi ve verimliliğini artıracak projeler ile raylı sistem araçlarının yerli üretimine öncelik verilecek.
Ulaştırma / Denizyolu sektöründe; Filyos Limanı başta olmak üzere büyük ölçekli bölgesel ana limanların yapımına birinci derecede öncelik verilecektir. Elverişli konumlarda Ro-Ro limanlarının yapımına yönelik yatırımlara önem verilecektir. Hem özel hem de kamı limanlarındaki işletmeleri, maliyetleri ve bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırımlara ve projelere birinci derece önem verilecektir.
Lojistik yatırımlarında; Türkiye’nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artırarak koridor yaklaşımına geçilmesini destekleyecek projeler ile Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerin/üslerin yapımına öncelik verilecektir.
Turizm sektöründe; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında belirlenen turizm gelişim bölgeleri, turizm gelişim koridorları, turizm kentleri ve eko-turizm bölgeleri başta olmak üzere, turizmin çeşitlendirilmesi politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilmiş projelere öncelik verilecektir. GAP Turizm Master Planı, DOKAP Turizm Master Planı ve KOP Turizm Master Planı kararları da projelerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak.
Kış turizmine yönelik yatırımlarda kış turizmi temalı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm merkezlerine öncelik verilecek. Yatırım tekliflerinde alanın potansiyelinin yanı sıra çevresindeki mevcut kış turizmi potansiyelini ortaya koyan meteorolojik, topografik ve iklim verileri analiz edilecek.
Yatırım projelerinin kapsamı turizm yatırımcısının bölgeye yatırım yapmasını teşvik etmek üzere altyapının tesisi ile sınırlı olup üstyapı içermeyecek. Mahalli idarelerin turizm amaçlı altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, turizm merkezleri ve korunan alanlar ile destinasyon yönetimi bazında geliştirilen projeler kapsamında desteklenecek. Mahalli idarelerin içme suyu, atık su, kanalizasyon, derin deniz deşarjı, katı atık vb konulardaki talepleri ilgili sektöründen karşılanacak olup turizm sektörüne önerilmeyecek.
Konut sektöründe; yatırım programında devam eden ve 2019 yılında tamamlanabilecek projelere öncelik verilecek. Yeni lojman yapımı tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik verilecek. Arsası olmayan projeler teklif edilmeyecek.
Eğitim/İlk, Orta ve Mesleki Eğitim sektörlerinde; yatırım tekliflerinde fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 ve daha üzerinde olan projeler ile 2019 yılında bitirilecek projelere ve deprem riski yüksek olan bölgelerden başlamak üzere okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik projelere öncelik verilecek.
Daha önceki yıllarda sari ihale izni verilmiş projeler için öngörülen ödenekler yatırım tekliflerinde öncelikli olarak dikkate alınacak. En fazla göç alan ve deprem bölgesinde yer alan il ve ilçelerde fiziki gerçekleşmesi yüzde 50 ve daha üzerinde olan projelerin 2019 yılında bitirilmesine öncelik verilecek. Bu kapsama girmeyen projelerde ödenek teklifi fiziki gerçekleşmesinin yüksekliği esas alınarak belirlenecek.
Eğitim / Yüksek Öğrenim sektöründe; devam eden projelerden 2019 yılında tamamlanarak hizmete alınabilecek projelere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projelere, afet hasarlarının telafisine yönelik olarak başlatılmış projelere, mevcut binaların depreme karşı güçlendirilmesi ve engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik projelere ödenek tekliflerinde öncelik verilecektir.
Yeni kurulan devlet üniversitelerinin kampus yeri seçimi tamamlanmadan ve söz konusu üniversitelerin kampus planları ve uzun vadeli üniversite gelişim planları hazırlanmadan, bu üniversiteler için 2019 yılında tahsis edilmesi öngörülen ödeneklerin inşaat işleri için kullanılmasına izin verilmeyecektir.
Eğitim / Kültür sektöründe; Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programında yer alan kültür merkezi projelerinden fiziki gerçeklemesi yüzde 50’nin üzerinde olanlara; kent merkezinde olma ve fazla nüfusa sahip olma gibi kıstaslara göre ödenek tahsisinde öncelik verilecek. Bu niteliklere sahip olmayan ve inşaatına başlanmamış projeler yatırım programında iz ödenekle yer alacak. Ancak fiziki gerçekleşmeleri yüzde 50’nin altında olan projelere, yerel yönetimlere devredilmeleri durumunda, “kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına destek projesi” kapsamında öncelikli olarak ödenek tahsis edilecektir. Zorunlu haller dışında, yeni kültür merkezi projesi tekliflerinin, kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına destek projesi kapsamında yapılması esastır.
Sağlık sektöründe; koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik projeler, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçları ile ilgili projeler, depreme karşı güçlendirme projeleri ve bölgesel farkları azaltıcı mahiyetteki projeler öncelikli projeler olarak dikkate alınacak.
Diğer kamu hizmetleri / Genel idare sektöründe; idari hizmet binası projelerinde önemli oranda fiziki gerçekleşme yüzdesine sahip projelere öncelik verilecek. Çok zorunlu haller dışında yeni idari hizmet binası projesi teklif edilmeyecek. Yeni idari hizmet binası projesi tekliflerinde etüt-proje işleri tamamlanmadan yapıma başlanmayacak.
Adalet hizmetleri sektöründe; yargıyı hızlandırıcı ve etkinleştirici yatırımlar ile Bölge Adliye Mahkemeleri yapımına ve ceza ilamlarının infazında etkinliğin sağlanabilmesi için Ceza İnfaz Kurumlarında gerekli kapasite artışı yatırımlarına öncelik verilecek. Adalet binası ve cezaevi projelerinde önemli oranda fiziki gerçekleşmeye sahip projelere öncelik verilecek.
İçmesuyu ve kanalizasyon sektörlerinde; su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içmesuyu temini projelerinden nüfusu 50.000 ve üzeri olan belediyelere öncelik verilecek.
Belediye hizmetleri sektöründe; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen katı atık programı kapsamındaki projeler ile İLBANK tarafından yürütülen katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projelerine öncelik verilecek. Belediye dış kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı alımı ve doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve güvenliği projelerine öncelik tanınacak.

Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Hedefler

2017 yılında GSYH, yüzde 7,4 oranında artış hızıyla 2013 sonrası dönemde kaydedilen en yüksek büyüme hızına ulaşmıştır. Bu dönemde, genişleyici bir maliye politikası uygulanmış, Hazine destekli Kredi Garanti Fonunun (KGF) kredi kefalet teşviki sayesinde firmaların krediye erişim imkânları artırılmış, makro ihtiyati politikalara ilişkin genişletici bir çerçeve ortaya konulmuş, böylece iktisadi faaliyet ve yurt içi talep güçlü şekilde desteklenmiştir. Bu tedbirler sayesinde ekonomi 2017 yılının ilk yarısında potansiyeline yakın bir performans göstererek yüzde 5,3 oranında büyürken, ikinci yarısında büyüme ivme kazanmıştır. Yılın üçüncü çeyreğinde büyüme oranı, özellikle bir önceki yılın aynı çeyreğinden gelen baz etkisiyle, son 24 çeyreğin en yükseği olan yüzde 11,5 oranına ulaşırken, son çeyrekteki büyüme hızı yüzde 7,3 olmuştur. 2017 yılında uygulanan teşvik ve tedbirlerin ekonomi üzerinde hızlı bir şekilde etkide bulunduğu ve iktisadi faaliyetteki güçlenmenin sektörel yayılımının arttığı gözlenmiştir. 2017 yılında sanayi sektörü büyümesi yüzde 9,1 oranında gerçekleşerek son altı yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, hizmetler sektörü yüzde 7,8, tarım sektörü ise yüzde 4,9 oranında büyüme kaydetmiştir. Böylece, büyümeye sanayi sektörünün katkısı 1,8, hizmetler sektörünün katkısı 4,8 ve tarım sektörünün katkısı 0,3 puan olmuştur. Harcama yönünden incelendiğinde, yüzde 7,4 oranındaki yurtiçi talep kaynaklı büyümeye toplam tüketim 4,4 puan katkı verirken, toplam sabit sermaye yatırımlarının katkısı yüzde 2,3 puan olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 0,1 puanda kalmıştır. Büyümeye üretim faktörlerinin katkıları incelendiğinde, toplam faktör verimliliğinin pozitif katkı verdiği, sermaye stoku ve istihdamın katkılarının da güçlü bir biçimde arttığı görülmüştür.2017 yılında kaydedilen canlanma 2018 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiş ve ekonomi yüzde 7,3 oranında büyümüştür. Büyümeye bu dönemde sanayi sektörü yüzde 8,1 oranındaki büyüme oranı ile 1,7 puan, hizmetler sektörü ise yüzde 7,2 oranındaki büyüme oranı ile 4,7 puan olumlu katkı vermiştir. 2018 yılının ilk çeyreğinde, yüzde 9,3 oranında artan özel tüketimin büyümeye katkısı 5,8 puan, yüzde 4,9 oranında artan kamu tüketiminin büyümeye katkısı 0,7 puan olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatı bu dönemde büyümeye negatif katkı verirken toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 7,9 oranında artarak büyümeye 2,3 puan katkı vermiştir. Yatırım harcamalarının büyümeye yaptığı bu katkının 1,7 puanı inşaat yatırımlarındaki artıştan kaynaklanmıştır. 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılının ilk altı ayında da ekonomik büyüme yurtiçi talep
kaynaklı gerçekleşmiştir. 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Fed’in faiz artışları ve gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının bozulmasıyla ülkemizdeki finansal piyasalardaki oynaklık artmış, buna bağlı olarak finansman maliyetleri yükselmiştir. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren yurt içi talep, tüketim ve yatırım harcamaları ılımlı bir seyir izlemiştir. Bu çerçevede ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2, yılın ilk yarısında ise yüzde 6,2 oranında büyüme kaydetmiştir. 2018 yılının ilk yarısında canlı seyreden iç talep, yükselen ham petrol ve emtia fiyatları ile altın ithalatı kaynaklı olarak ithalatın ihracattan daha güçlü seyretmesi nedeniyle dış ticaret açığı genişlemiştir. Bu dönemde, üretim yönünden sanayi ve hizmetler sektörlerinin katma değerlerinde kaydedilen artışlar büyümeyi desteklerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle tarımsal üretim, özellikle ikinci çeyrekte zayıf bir görünüm sergilemiştir. Tüketimde düşüş ve yatırımlarda ivme kaybına bağlı olarak yurtiçi talebin zayıflaması, diğer taraftan net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının artması ile ekonomide dengelenme eğiliminin 2018 yılının ikinci yarısında daha da belirginleşmesi beklenmektedir. Nitekim yılın üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyette göreli bir yavaşlamanın gerçekleştiğini gösterirken, oluşan rekabetçi kur düzeyinin de etkisiyle dış ticaret dengesinde iyileşme ve turizm gelirlerinde artış göze çarpmaktadır. Yılın son çeyreğinde, belirsizliklerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların azalacağı, ekonomideki dengelenme sürecinin bir süre daha devam edeceği öngörüsü altında, 2018 yılının GSYH büyümesinin yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2018 yılında büyümeye ağırlıklı olarak sermaye stokunun katkı vermesi, toplam faktör verimliliğinin katkısının ise pozitif olması beklenmektedir. 2017 yılında gerçekleşen güçlü büyüme performansı ve uygulanan teşviklerin neticesinde bir önceki yıla göre, toplam istihdam 984 bin kişi, tarım-dışı istihdam ise 825 bin kişi artmıştır. Ancak, işgücüne katılma oranının bir önceki yıla göre 0,8 puan yükselmesinin ve yıla yüksek işsizlik oranıyla başlanmasının da etkisiyle, 2017 yılında işsizlik oranı bir önceki yıl ortalaması olan yüzde 10,9’da sabit kalmıştır. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13, genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Temmuz döneminde (Haziran-Temmuz-Ağustos) geçen yılın aynı dönemine göre istihdam edilenlerin sayısı 507 bin kişi artarak 29.265 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 48,2 olmuştur. Bu dönemde işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında işsizlik oranının yüzde 11,3 olması beklenmektedir. Ekonomik aktivitenin hızlanmasıyla ertelenmiş olan ithalat gerçekleşmiş ve dış ticaret açığı 2017 yılında 76,8 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Dış ticaret açığının artmasına bağlı olarak 47,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşen cari işlemler açığı milli gelirin yüzde 5,6’sı seviyesine yükselmiştir. Küresel korumacılık eğilimlerindeki artışa rağmen, 2018 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracat, üretime ve ihracata yönelik desteklerin devam etmesinin de etkisiyle yüzde 5,2 oranında artmış ve 108,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Büyük ölçüde enerji fiyatlarının artmasına bağlı olarak yüzde 5,9 oranında artan ithalat 157,8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bu dönemde, sektöre yönelik desteklerin olumlu etkisi ve jeopolitik olumsuzlukların azalmasına bağlı olarak net seyahat gelirleri yüzde 26 oranında artış kaydetmiştir. Yılın kalan aylarında ticaret ortaklarımızın talebindeki canlılığın devam etmesine bağlı olarak ihracatta toparlanmanın ve ithalatta da gözlenen gerilemenin sürmesiyle 2018 yılı dış ticaret açığının 66 milyar ABD doları seviyesine gerilemesi tahmin edilmektedir. Dış ticaret açığındaki öngörüler ile seyahat gelirlerindeki artışın devamı neticesinde cari işlemler açığının GSYH’ya oranının 2018 yılında yüzde 4,7 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Yurt içi tasarrufların GSYH’ya oranının, 2017 yılında bir önceki yıla göre, özel tasarruflarda kaydedilen artışın etkisiyle, 1 puan artarak yüzde 25,4 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu dönemde, özel tüketim artışının özel harcanabilir gelir artışının
gerisinde kalmasının neticesinde özel kesim tasarruf oranının bir önceki yıla göre 1,3 puan artarak yüzde 23’e ulaşması beklenmektedir. 2017 yılında ise kamu tasarruflarının GSYH’ya oranının yüzde 2,4 olması beklenmektedir. 2018 yılında toplam yurt içi tasarruf oranının, bir önceki yıla göre 0,5 puan artarak yüzde 25,9 olacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişmede, 2017 yılına göre kamu harcanabilir gelirindeki düşüş kaynaklı olarak kamu tasarrufunun 1,2 puan azalmasına karşın özel tasarrufların 1,7 puan artması belirleyici olmaktadır. 2016 yılından bu yana enflasyona dair gelişmelerde temel olarak Türk Lirasındaki değer kaybı başta olmak üzere, ithalat fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatları ile iktisadi faaliyetin güçlü seyrinin yarattığı talep artışı belirleyici olmuştur. 2018 yılının ikinci çeyreğinde tüketici enflasyonu hızlı bir artış kaydetmiştir. Enflasyondaki yükseliş alt grupların geneline yayılan bir görünüm sergilemiş, ancak, özellikle gıda, enerji ve temel mal kalemlerindeki artış daha belirgin olmuştur. Çekirdek enflasyon göstergelerinin de belirgin şekilde yükseldiği ve ekonomik birimlerin fiyat artırma eğiliminin oldukça kuvvetlendiği gözlenmiştir. Toplam talep koşullarının enflasyon üzerindeki yükseltici etkisi ikinci çeyrek itibarıyla kademeli olarak zayıflamaya başlamakla birlikte, maliyet yönlü baskılar ve bozulan fiyatlama davranışları enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Sonuç olarak, 2016 yılını yüzde 8,5 düzeyinde kapatan TÜFE artışı 2017 yılında yüzde 11,9 olmuş, 2018 yılının Eylül ayında ise yüzde 24,5 seviyesine yükselmiştir. Yılın geri kalanında, para ve maliye politikalarındaki sıkı duruş, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programında öngörülen uygulamalar, finansal piyasalarda istikrar ve beklentilerin yönetimiyle TÜFE’nin yılsonunda yüzde 20,8 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2017 yılında GSYH’ya oranla yüzde 1,8 olarak gerçekleşen kamu kesimi borçlanma gereğinin 2018 yılında yüzde 2,7’ye; yüzde 1 olan program tanımlı kamu kesimi açığının ise yüzde 2,1’e yükselmesi beklenmektedir. Kamu kesiminin en önemli bileşeni olan merkezi yönetim bütçesi 2017 yılında GSYH’ya oranla yüzde 1,5 açık vermiştir. 2018 yılı bütçe açığının GSYH’ya oranının yılın sonunda yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşmesi; program tanımlı dengenin ise yüzde 1 açık vermesi beklenmektedir. AB tanımlı genel yönetim borç stokunda sınırlı bir artış gözlenmekle birlikte, mevcut seviyeler Maastricht kriterinin oldukça altındadır. Bu kapsamda, GSYH’ya oranla, 2017 yılında yüzde 28,3 olarak gerçekleşen AB tanımlı genel yönetim borç stokunun 2018 yılı
sonunda yüzde 31,1 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2019 Yılı Hedefleri

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında açıklanan 2019-2021 Orta Vadeli Programıyla (OVP) öngörülen makroekonomik dengelenme sürecine yönelik politika ve tedbirlerin hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı OVP’nin ilk yılında, GSYH büyüme hızının yüzde 2,3 olarak gerçekleşmesi, katma değerin ise tarım sektöründe yüzde 1,5, sanayi sektöründe yüzde 1,6, hizmetler sektöründe (inşaat dâhil) yüzde 2,6 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Yatırımlar

Yatırımların Sektörel Dağılımı
Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının 2018 yılında reel olarak yüzde 1,4 oranında artması beklenmektedir. Bu dönemde, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 47,9’unun merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 37’sinin mahalli idareler, yüzde 13,2’sinin işletmeci KİT’ler, yüzde 0,1’inin özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 1,8’inin döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir. 2018 yılında özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 1,8 oranında artması öngörülmektedir. Bu dönemde, cari fiyatlarla özel kesim sabit sermaye yatırımları içinde imalat, turizm, eğitim ile diğer hizmetler alt sektörlerinin göreli ağırlıklarının artması, enerji, konut ve ulaştırma alt sektörlerinin ağırlıklarının ise azalması beklenmektedir. Söz konusu dönemde, cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımları içinde madencilik, imalat, enerji, konut, eğitim ile sağlık alt sektörlerinin göreli ağırlıklarının artması, tarım, ulaştırma, turizm ve diğer hizmetler alt sektörlerinin ağırlıklarının ise azalması öngörülmektedir.

Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları

Ülkemizde, Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ), Yap-Kirala-Devret (YKD) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) olmak üzere dört temel Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli uygulanmaktadır. YİD ve İHD modellerinin sektörel kapsamı oldukça geniş olup hâlihazırda bu modellerle karayolu, havaalanı, liman, yat limanı ve turizm tesisi, gümrük tesisi ve gümrük kapısı, kentsel altyapı ve enerji tesisi projeleri yürütülmektedir. YKD modeli ise belli sektörlerle sınırlı olup mevcut durumda sağlık tesislerinin hayata geçirilmesinde kullanılmaktadır. 1986 yılından başlamak üzere, 2018 yılı Eylül ayı itibarıyla 239 KÖİ projesi için uygulama sözleşmesi imzalanmıştır. KÖİ uygulamalarında ilk sırada 90 projeyle enerji sektörü yer almaktadır. Bunu karayolu (42), liman (22), sağlık (21), havaalanı (19), yat limanı (17) ve gümrük tesisi (16) projeleri takip etmektedir. Mevcut durumda, 204 proje işletmeye alınmış olup, 35 projenin yürütülmesine devam edilmektedir. İHD modeliyle yürütülenler hariç olmak üzere, uygulama sözleşmesi imzalanan projelerin toplam yatırım büyüklüğü 2018 yılı fiyatlarıyla 63,6 milyar ABD dolarına ulaşmaktadır.

2019 Yılı Hedefleri

KÖİ yatırımlarında sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerin kamu mali dengeleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulacak, proje süreçleri bütüncül olarak ele alınacak ve planlama, etüt, ihale, sözleşme gibi uygulama öncesi hazırlık süreçlerinin kalitesi artırılacaktır. Bu amaçla başlatılan ve süreçlerin uluslararası uygulama örnekleri de dikkate alınarak iyileştirilmesini hedefleyen kamuda KÖİ kapasite geliştirme projesi tamamlanacak, projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi etkin şekilde devam ettirilecektir. KÖİ yönteminin, yatırımların gerçekleştirilmesinde maliyet etkinliği sağladığı durumlarda tercih edilmesine özen gösterilecek, muhtemel yük, getiri ve sorumlulukların kamu ile özel kesim arasında dengeli bir şekilde paylaşılmasına dikkat edilecektir.

Kamu Özel İşbirliği Modeline Göre Sektörlere Dağılım

Sektör

Proje Sayıları

Yatırım Tutarı (ABD Doları, 2018 fiyatlarıyla)

İşletme Hakkı Devri Bedeli (ABD Doları, 2018 fiyatlarıyla)

Sözleşme Değerleri (ABD Doları, 2018 fiyatlarıyla)

Karayolu

42

20.128.567.885

23.127.862

20.151.695.747

Havaalanı

19

18.692.704.092

52.809.769.302

71.502.473.394

Yat Limanı ve Turizm Tesisi

17

921.557.019

875.701.602

1.797.258.621

Demiryolu

1

272.385.860

0

272.385.860

Kültür ve Turizm Tesisi

1

140.882.493

0

140.882.493

Gümrük Tesisi

16

462.790.476

6.349.591

469.140.067

Endüstriyel Tesis

2

1.432.806.660

0

1.432.806.660

Sağlık Tesisi

21

12.057.046.669

0

12.057.046.669

Enerji

89

9.404.855.189

19.432.662.142

28.837.517.331

Liman

22

131.044.906

2.605.098.820

2.736.143.726

Madencilik

8

0

366.665.763

366.665.763

Toplam

238

63.644.641.249

76.119.375.082

139.764.016.331

Kamu Özel İşbirliği Modellere Göre Dağılım

Model

Proje Sayıları

Yatırım Tutarı (ABD Doları, 2018 fiyatlarıyla)

İşletme Hakkı Devri Bedeli (ABD Doları, 2018 fiyatlarıyla)

Sözleşme Değerleri (ABD Doları, 2018 fiyatlarıyla)

Yap-İşlet-Devret

108

45.802.521.935

41.598.587.841

87.401.109.776

İşletme Hakkı Devri

104

1.444.474.553

34.520.787.241

35.965.261.794

Yap-Kirala-Devret

21

12.057.046.669

0

12.057.046.669

Yap-İşlet

5

4.340.598.092

0

4.340.598.092

Toplam

238

63.644.641.249

76.119.375.082

139.764.016.331

Yatırım Programı Başlangıç Ödeneklerinin Sektörlere Göre Dağılımı (Bin TL, Cari Fiyatlarla)

Sektör

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tarım

5.724.368

6.300.671

6.865.683

7.900.076

10.180.467

10.109.912

Madencilik

1.790.700

1.977.700

2.016.000

1.480.668

1.836.706

2.805.790

İmalat

683.350

779.866

990.366

963.349

1.137.176

1.021.320

Enerji

4.290.765

3.425.460

3.920.560

4.871.028

4.962.361

5.706.217

Ulaştırma

13.515.096

12.996.571

14.500.534

19.872.982

23.924.694

28.921.703

Turizm

356.359

470.100

452.698

490.329

493.557

504.896

Konut

613.250

356.600

339.070

426.680

604.777

590.003

Eğitim

7.855.150

9.467.475

10.153.977

11.696.514

13.477.040

14.026.303

Sağlık

3.169.890

3.501.456

3.924.213

5.328.458

7.430.716

7.248.652

DKH-İktisadi (*)

4.022.121

4.499.103

6.229.670

7.068.574

10.092.124

10.985.563

DKH-Sosyal (**)

3.628.072

3.748.959

4.135.868

4.829.153

6.253.471

6.133.140

Toplam

45.649.121

47.523.961

53.528.639

64.927.811

80.393.089

88.053.499

Son 18 Yıl İçinde Tamamlanan Önemli Projeler

Proje adı

Yürüten Kurum/Kuruluş

Başlangıç-Bitiş Tarihi

Maliyeti

Açıklamalar

Bolu Dağı Geçişi Projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü

1990-2010

1,2 milyar  ABD Doları

2,90 km uzunluğundaki Bolu Dağı Tünelini de kapsayan toplam 25,5 km uzunluğundaki Bolu Dağı Geçişi Projesi, Türkiye’nin doğu batı hattında ana arter niteliğindeki Edirne-İstanbul-Ankara yol aksında karşılaşılan darboğazı ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir.
Projenin hayata geçirilmesi ile Bolu Dağı geçişinde karşılaşılan darboğaz ortadan kaldırılmış, ulusal ve uluslararası ulaştırma talepleri hızlı, konforlu, emniyetli ve yüksek kapasiteli standartlara sahip bir yol bağlantısı ile sağlanmıştır.

İkizdere-İspir Yolunda Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü

2011-2018

1,2 milyar TL

Toplam uzunluğu 14 km olan Ovit Tüneli  Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasında önemli bir köprü görevi üstlenmekte ve güzergahı yaklaşık 3,8 km kısaltarak, yol konforu ve trafik güvenliği yönünden önemli ölçüde fayda sağlamaktadır.

Hopa-Borçka Yolunda Cankurtaran Tüneli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü

2009-2018

486,5 milyon TL

Toplam uzunluğu 5,2 km olan Cankurtaran Tüneli Karadeniz Bölgesini Doğu Anadolu Bölgesine bağlamakta ve güzergahı yaklaşık 11,6 km kısaltarak, yol konforu ve trafik güvenliği yönünden önemli ölçüde fayda sağlamaktadır.

İzmir-Manisa Devlet Yolunda Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü

2011-2018

584 milyon TL

İzmir ile Manisa illerini birbirine bağlayan toplam 4 km uzunluğundaki Sabuncubeli tüneli, İzmir ve Manisa arasındaki ulaşım süresi kısaltarak bölgeler arasındaki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmakta ve  trafik güvenliği yönünden önemli ölçüde fayda sağlamaktadır.

Ankara-Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/TCDD

1994-2014

16,2 milyar TL

433 km uzunluğundaki proje ile ülkemizin en büyük iki şehri yüksek hızlı tren ile birbirine bağlanarak hızlı ve konforlu bir şekilde yolcu taşımacılığına başlanmıştır.

Ankara-Konya Hızlı Tren

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/TCDD

2005-2011

1,1 milyar TL

Ankara merkez olmak üzere hızlı tren ağı oluşturulması amacıyla hizmete alınan 212 km uzunluğundaki proje ile Konya ili Ankara, İstanbul ve Eskişehir ile bağlanmış ulaştırma maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.

Çandarlı Limanı Altyapı İnşaatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2008-2014

332 milyon TL

2014 yılında altyapı inşaatı tamamlanan Çandarlı Limanının üstyapı ihale süreci devam etmektedir. Limanın tamamlanması ile birlikte Ege, Güney Marmara ve Batı Anadolu bölgelerine büyük ölçekli bir ana liman olarak hizmet edecek ve uluslararası transit yük taşımalarında ülkemizin rekabet gücünü artıracaktır.

Ordu-Giresun Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2011-2015

341 milyon TL

2015 yılında hizmete girmiş olan Ordu – Giresun Havaalanı Türkiye ve Avrupa’da deniz üzerine inşa edilmiş olan ilk ve tek havaalanı olma özelliğine sahiptir. Ordu – Giresun havaalanı senelik 3 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahiptir.

Esenboğa Havalimanı İç Hatlar ve Dış Hatlar Terminali

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/DHMİ

2004-2006

188,7 milyon TL

182 bin metrekarelik bir alana sahip terminal ile Esenboğa'nın yıllık 2 milyon kişilik yolcu kapasitesi 10 milyona ulaşmıştır. Proje kapsamında kamu kaynakları harcanmadan  mevcut altyapılar iyileştirilmiştir.  

İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminal Binası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/DHMİ

2012-2014

266 milyon TL

210 bin metrekare kapalı alana sahip terminal Türkiye'nin en büyük iç hatlar terminalidir . Projenin tamamlanmasıyla İç Hatlar Terminalinin yıllık yolcu kapasitesi 20 milyona ulaşmıştır. Proje kapsamında kamu kaynakları harcanmadan mevcut altyapılar iyileştirilmiştir.  

Otogar-İkitelli Hafif Raylı Sistem (Olimpiyat Parkı ve Başakkonut) Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

1999-2013

2,6 milyar TL

21,6 km uzunluğundaki proje ile İstanbul kentiçi ulaşımında karayolu ulaşımının payının azaltılması suretiyle daha verimli ve çevre dostu bir toplu taşıma sistemi oluşturulması adına proje büyük önem taşımaktadır.

Yenikapı-Taksim-Hisarüstü-4.Levent-Darrüşafaka-Seyrantepe-Ayazağa Metro

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

1991-2017

5,8 milyar TL

20 km uzunluğundaki proje ile yolcu kapasitesi açısından İstanbul'un en yoğun yolcu potansiyeli olan semtleri arasında hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanmıştır.

Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2006-2018

5,2 milyar TL

27,1 km uzunluğundaki proje ile trafik yoğunluğundan kaynaklı zaman kayıpları azaltılarak, çevre dostu, kolay erişim sağlayan bir ulaşım sistemi tesis edilmiştir.

Deriner Barajı ve HES

DSİ

1993-2015

8,2 Milyar TL

670 MW gücündeki barajla yılda ortalama 2,1 milyar kWh elektrik üretilmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından önemli bir projedir.

Kiğı Barajı ve HES

DSİ

1997-2016

3,1 Milyar TL

140 MW gücündeki barajla yılda ortalama 450 milyon kWh elektrik üretilmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından önemli bir projedir.

18 Mart Çan Termik Santrali

EÜAŞ

1996-2006

1 Milyar TL

320 MW kurulu güçteki santral ile Çanakkale'nin Çan ilçesindeki linyit kömürlerinden elektrik üretilmektedir. Santral, yıllık ortalama 1,7 milyar kWh elektrik üretimiyle enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

Afşin Elbistan-B Termik Santralı

EÜAŞ

1996-2008

4 Milyar TL

1.440 MW kurulu güçteki santral ile Afşin-Elbistan sahasındaki linyit kömürlerinden elektrik üretilmektedir. Santral 2017 yılında 3,4 milyar kWh elektrik üreterek enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamıştır.

Ceylanpınar TİM Sulaması (GAP)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

2009-2011

289 Milyon TL

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’nün Ceylanpınar Tarım İşletmesi (Ş.Urfa)’nde toplam 500 bin dekar arazinin sulanmasına ilişkin olarak yürütülmüş bir projedir. Proje, “sulama” ve “mekanizasyon” olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Proje kapsamında, 258 bin dekarda center–pivot, 203 bin dekarda yarı sabit yağmurlama ve 39 bin dekarda damla sulama sistemi tesis edilerek, toplam 500 bin dekar arazi sulanır hale getirilmiştir.

Aş. Seyhan IV. Merhale Sulaması ve Drenajı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1991-2016

703 Milyon TL

Adana ilinde yer alan proje kapsamında, 39465 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiş, 37694 ha alana hizmet verecek drenaj tesisis inşa edilmiştir.

Pusat-Özen (DAP)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1995-2016

210 Milyon TL

Sivas ilinde yer alan proje kapsamında, 95 hm3'lük depolama tesisi ve 10599 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşa edilmiştir.

Gönen

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1976-2016

552 Milyon TL

Balıkesir ilinde yer alan proje kapsamında, 210 hm3'lük depolama tesisi ve 20751 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiş, 6200 ha tarım arazisini koruyacak taşkın koruma tesisi inşaa edilmiştir.

Konya-Çumra II.Merhale (KOP)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1974-2016

1,1 Milyar TL

Konya ilinde yer alan proje kapsamında, 5084 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşa edilmiş, 25960 ha mevcut sulama şebekesinde yenileme çalışmaları tamamlanmıştır

Aş. Büyük Menderes

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1966-2015

2 Milyar TL

Aydın ve Denizli illerinde yer alan proje kapsamında, 1100 hm3'lük depolama tesisi ve 95927 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiş, 35000 ha tarım arazisini koruyacak  taşkın koruma tesisis tamamlanmıştır.

Çıldır II. Merhale

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1976-2014

178 Milyon TL

Kars ilinde yer alan proje kapsamında, 14400 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiştir.

Aşağı Fırat I. Merhale (GAP)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1977-2013

3,7 Milyar TL

Şanlıurfa ilinde yer alan proje kapsamında, 150832 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiş, 14442 ha mevcut sulama şebekesinde yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. 26,40 km'lik 2 adet tünel inşa edilmiştir.

Belkıs - Nizip Pompaj Sulaması (GAP)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1993-2013

402 Milyon TL

Gaziantep ilinde yer alan proje kapsamında, 10164 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiştir.

Malatya - Çat (DAP)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1984-2013

687 Milyon TL

Malatya ilinde yer alan proje kapsamında, 240 hm3'lük depolama tesisi ve 18534 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşa edilmiştir.

Amik-Tahtaköprü I.Merhale

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1965-2013

320 Milyon TL

Hatay ilinde  yer alan proje kapsamında, 185 hm3'lük depolama tesisi ve 11900 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşa edilmiş,ayrıca 13000 ha tarım arazisi, 3 köy ve 1 ili koruyacak taşkın koruma tesisis ile  20000 ha alana hizmet verecek drenaj tesisi tamamlanmıştır.

Çivril - Işıklı Baklan

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1966-2013

713 Milyon TL

Denizli ilinde yer alan proje kapsamında, 250 hm3'lük depolama tesisi ve 69169 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiştir.

Iğdır (DAP)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1966-2013

1,1 Milyar TL

525 hm3'lük depolama tesisi ve 49898 ha sulma şebekesi inşa edilmiş, 21032 ha mevcut sulama şebekesinde yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca 3740 ha tarım arazisi ve 23 köyü koruyacak taşkın koruma tesisis tamamlanmıştır.

İpsala II. Merrhale

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1986-2012

607 Milyon TL

Edirne ilinde yer alan proje kapsamında, 27 hm3'lük depolama tesisi ve 10641 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiştir.

Van - Engil II. Merhale

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1976-2012

254 Milyon TL

Van ilinde yer alan proje kapsamında, 104 hm3'lük depolama tesisi ve 15000 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiştir.

Suşehri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1976-2012

162 Milyon TL

Sivas ilinde yer alan proje kapsamında, 65 hm3'lük depolama tesisi ve 10659 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiş, 2702 ha tarım arazisini koruyacak taşkın koruma tesisi inşaa edilmiştir.

Menderes Çayı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1985-2012

31 Milyon TL

Çanakkale ilinde yer alan proje kapsamında, 86,5 hm3'lük depolama tesisi ve 16694 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiştir.

Gölhisar -Acıpayam I. Merhale

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1985-2010

264 Milyon TL

Burdur ve Denizli illerinde yer alan proje kapsamında, 124 hm3'lük depolama tesisi ve 21813 ha alanda hizmet verecek sulama şebekesi inşa edilmiş, 2180 ha mevcut sulama şebekesinde yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca 240 ha  tarım arazisini koruyacak taşkın koruma tesisis tamamlanmıştır.

Karaman I. Merhale

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1976-2009

353 Milyon TL

Karaman ilinde yer alan proje kapsamında, 183,6 hm3'lük depolama tesisi ve 16000 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiştir.

Antalya - Çayboğazı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1985-2009

373 Milyon TL

Antalya ilinde yer alan proje kapsamında, 55 hm3'lük depolama tesisi ve 13593 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiştir.

Aş. Gediz

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1963-2013

909 Milyon TL

İzmir ve Manisa illerinde yer alan proje kapsamında, 2124 hm3'lük depolama tesisi ve 108208 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşa edilmiş,ayrıca 54792 ha tarım arazisi, 17 köy ve 5 ilçeyi koruyacak taşkın koruma tesisis tamamlanmıştır.

Van - Karasu (DAP)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1986-2009

273 Milyon TL

van ilinde yer alan proje kapsamında, 190 hm3'lük depolama tesisi ve 17700 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşa edilmiştir.

Eşen-Konak-Fethiye II. Merhale

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1976-2007

156 Milyon TL

Muğla ilinde yer alan proje kapsamında, 12571 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaa edilmiştir.

Yaylak Sulaması (GAP)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1997-2006

456 Milyon TL

Şanlıurfa ilinde yer alan proje kapsamında, 18322 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşa edilmiştir.

Sultansuyu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1984-2004

106 Milyon TL

Malatya ilinde yer alan proje kapsamında, 69,8 h3'lük depolama tesisi ve 18035 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşa edilmiş, 2250 ha mevcut sulama şebekesinde yenileme çalışmaları tamamlanmıştır

Aş. Aksu II. Merhale

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1977-2003

145 Milyon TL

Antalya ve Burdur illerinide yer alan proje kapsamında, 1034 hm3'lük depolama tesisi ve 12411 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşa edilmiş,ayrıca 7000 ha  tarım arazisini koruyacak taşkın koruma tesisi tamamlanmıştır.

Çürüksu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1966-2001

17 Milyon TL

Denizli ilinde yer alan proje kapsamında, 15973 ha alana hizmet edecek sulama şebekesi inşa edilmiştir.

Aydın Hastane İnşaat Projesi (550 Yatak)

Adnan Menderes Üniversitesi

1994-2009

89 Milyon TL

550 yatak kapasiteli 82.000 m2  kapalı alana sahip Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi 2009 yılında hizmete alınmıştır.

Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı Projesi (600 Yatak)

Akdeniz Üniversitesi

1984-2012

292 Milyon TL

600 yatak kapasiteli 121.000 m2  kapalı alana sahip Akdeniz Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi 2012 yılında hizmete alınmıştır.

Eğitim Araştırma Hastanesi Projesi (600 yatak)

Fırat Üniversitesi

1984-2014

280 Milyon TL

600 yatak kapasiteli 108.000 m2  kapalı alana sahip Fırat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 2014 yılında hizmete alınmıştır.

Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi (600 Yatak)

Gazi Üniversitesi

1984-2007

111 Milyon TL

600 yatak kapasiteli 96.000 m2  kapalı alana sahip Gazi Üniversitesi  Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2007 yılında hizmete alınmıştır.

Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi  Projesi (600 Yatak)

Harran Üniversitesi

1994-2017

363 Milyon TL

600 yatak kapasiteli 117.972 m2  kapalı alana sahip Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi 2017 yılında hizmete alınmıştır.

Turgut Özal Tıp Merkezi (720 Yatak)

İnönü Üniversitesi

1990-2010

491 Milyon TL

720 yatak kapasiteli 126.660 m2  kapalı alana sahip İnönü Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi 2010 yılında hizmete alınmıştır.

Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı  Projesi (550 Yatak)

Kocaeli Üniversitesi

1997-2006

59 Milyon TL

550 yatak kapasiteli 62.500 m2  kapalı alana sahip Kocaeli Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi 2006 yılında hizmete alınmıştır.

Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı  Projesi (800 Yatak)

Selçuk Üniversitesi

1984-2010

110 Milyon TL

800 yatak kapasiteli 130.000 m2  kapalı alana sahip Selçuk Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi 2010 yılında hizmete alınmıştır.

Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Altyapı İnşaatı  Projesi (1000 Yatak)

Uludağ Üniversitesi

1976-2008

153 Milyon TL

1000 yatak kapasiteli 131.417 m2  kapalı alana sahip Uludağ Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi  2008 yılında hizmete alınmıştır.

Antalya Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina Projesi (600 yataklı )

Sağlık Bakanlığı

1993-2007

64 Milyon TL

600 yatak kapasiteli 87.000 m2  kapalı alana sahip Antalya Merkez Devlet Hastanesi Ek Binası 2007 yılında hizmete alınmıştır.

Kocaeli Devlet Hastanesi Ek Bina Projesi (500 yataklı )

Sağlık Bakanlığı

1993-2006

65 Milyon TL

500 yatak kapasiteli Kocaeli Devlet Hastanesi Ek Binası  2006 yılında hizmete alınmıştır.

Sivas Merkez Devlet Hastanesi (600 Ytaak)

Sağlık Bakanlığı

2010-2016

97 Milyon TL

600 yatak kapasiteli 104.060 m2  kapalı alana sahip Sivas Merkez Devlet Hastanesi 2016 yılında hizmete alınmıştır.

Malatya Merkez Devlet Hastanesi 640 yatak

Sağlık Bakanlığı

2009-2013

95 Milyon TL

640 yatak kapasitesine sahip 99.635 m2 kapalı alana sahip Bölge hastanesi Malatya merkezde 2013 yılında hizmete alınmıştır.

Van Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (500 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2011-2015

160 Milyon TL

500 yatak kapasitesine ve 109.950 m2 kapalı alana sahip Kadın Doğım ve Çocuk Hastanesi 2015 yılında Van merkezde hizmete alınmıştır. 

Balıkesir Merkez Devlet Hastanesi (850 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2013-2017

281 Milyon TL

850 yatak kapasitesine ve 192.405 m2 kapalı alana sahip Devlet Hastanesi 2017 yılında Balıkesir merkezde  hizmete alınmıştır. 

Konya Numune Hastanesi (500 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2009-2017

143 Milyon TL

500 yatak kapasitesine ve 122.875 m2 kapalı alana sahip Numune Hastanesi 2017 yılında Konya merkezde hizmete alınmıştır. 

Çorum Merkez Devlet Hastanesi (600 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2013-2016

105 Milyon TL

600 yatak kapasitesine ve 142.930 m2 kapalı alana sahip Devlet Hastanesi 2016 yılında Çorum merkezde hizmete alınmıştır. 

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Projesi (600 yatak)

Sağlık Bakanlığı

1993-2009

115 Milyon TL

600 yatak kapasitesine sahip Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi 2009 yılında Bursa ilinde hizmete alınmıştır. 

Sağlıkta Dönüşüm Projesi

Sağlık Bakanlığı

2004-2008

56 Milyon TL

Dünya Bankası tarafından finanse edilen proje etkili yönetim için Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması; sağlık sigorta fonunun kurumsal kapasitesinin oluşturulması, sağlık hizmet sunumunun reorganizasyonu, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi; sağlık ve sosyal güvenlik altyapısının oluşturulmasına yönelik 5 ana bileşenden oluşmuştur.
Proje kapsamında başta Aile hekimliği sisteminin hayata geçirilmesi ve uygulamasının yaygınlaştırılması, Genel Sağlık Sigortasının hayata geçirilmesi, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri olmak üzere sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması ve etkinliğinin artırılmasına yönelik ana bileşenler kapsamında pek çok faaliyet ve proje hayata geçirilmiştir.

Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi

Sağlık Bakanlığı

2009-2015

125 Milyon TL

Dünya Bankası tarafından finanse edilen proje, Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile elde edilen kazanımların devamlılığının sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Proje etkili yönetim için Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması, sağlık hizmet sunumunun yeniden yapılandırılarak aile hekimliğinin uygulanması; kamu hastanelerinin özerkleştirilmesi; halkla ilişkiler ve iletişim; halk sağlığı programlarının güçlendirilmesi, halk sağlığı fonksiyonlarının ve insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik bileşenlerden oluşmaktadır.Ana bileşenler kapsamında pek çok faaliyet ve proje hayata geçirilmiştir.

Bütünleşik Sosyal  Yardım Sistemi Projesi

AÇSHB

2009-2015

45 Milyon TL

 24 kamu kurumu ile entegre olan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, yoksul ve muhtaç kişilerin başvurularının alınması, hane dosyalarının oluşturulması, kişisel verilerinin ve sosyo-ekonomik bilgileri ile servet unsurlarının merkezi veri tabanlarından sorgulanması, hanenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin mahallinde yapılan sosyal incelemeye ilişkin raporların tutulması, muhtaçlık kararının verilmesi, yardım ödemlerine ilişkin banka talimatlarının verilmesi ve gerçekleştirilen tüm yardımlara yönelik otomatik muhasebeleştirme eylemlerinin tamamının elektronik ortamda yürütüldüğü bir bilgi (bilişim) sistemidir.

Devam Eden Önemli Projeler Hakkında Özet Bilgiler ve Gelişmeler

Sektör

Alt Sektör

Proje adı

Yürüten Kurum/Kuruluş

Başlangıç-Bitiş Tarihi

Maliyeti

Açıklamalar

Tarım

Sulama

Silvan 1.Merhale

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

2010-2021

8,5 Milyar TL

Diyarbakır ilinde yer alan proje kapsamında, 7148,72 hm3'lük depolama tesisi ve 192076 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaatı devam etmektedir.

Tarım

Sulama

Çumra 3. Merhale

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

2010-2022

2,5 Milyar TL

Konya ilinde yer alan proje kapsamında, 1372,70 hm3'lük depolama tesisi ve 54917 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaatı devam etmektedir.

Tarım

Sulama

Bozova Sulaması

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1999-2021

2 Milyar TL

Şanlıurfa ilinde yer alan proje kapsamında, 63027 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaatı devam etmektedir.

Tarım

Sulama

Suruç Ovası Pompaj Sulaması

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1999-2022

2,6 Milyar TL

Şanlıurfa ilinde yer alan proje kapsamında, 6 hm3'lük depolama tesisi ve 94814 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaatı devam etmektedir.

Tarım

Sulama

Aşağı Fırat 2. Merhale (GAP)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1997-2022

6,2 Milyar TL

Mardin ve Şanlıurfa ilirinde yer alan proje kapsamında, 290 hm3'lük depolama tesisi ve 211075 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaatı devam etmektedir.

Tarım

Sulama

Bahçelik

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1995-2023

1,9 Milyar TL

Kayseri ilinde yer alan proje kapsamında, 216,14 hm3'lük depolama tesisi ve 49033 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaatı devam etmektedir.

Tarım

Sulama

Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1995-2021

1,7 Milyar TL

Hatay ilinde yer alan proje kapsamında, 460 hm3'lük depolama tesisi ve 60000 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaatı ile 20000 ha tarım arazisini koruyacak taşkın tesisileri inşaatı devam etmektedir.

Tarım

Sulama

Orta Ceyhan Menzelet 2. merhale (GAP)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1993-2021

2 Milyar TL

Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde yer alan proje kapsamında, 74 hm3'lük depolama tesisi ve 59765 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaatı devam etmektedir.

Tarım

Sulama

Kralkızı- Dicle I. Merhale (GAP)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1985-2020

4,1 Milyar TL

Diyarbakır ilinde yer alan proje kapsamında, 595 hm3'lük depolama tesisi ve 78572 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaatı devam etmektedir.

Tarım

Sulama

Batman 2. Merhale

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

1986-2021

2 Milyar TL

Batman ve Diyarbakır illerinde yer alan proje kapsamında,33664 ha alana hizmet verecek sulama şebekesi inşaatı devam etmektedir.

Madencilik

 

İkinci Sondaj Gemisi Temini

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

2018-2018

1,8 Milyar TL

Söz konusu ikinci sondaj gemisiyle, birinci sondaj gemimiz olan Fatih’in Akdeniz’deki çalışmalarına paralel olacak şekilde, Karadeniz’de şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen hidrokarbon potansiyeli yüksek sahalarda sondaj çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

Madencilik

 

Sondaj Gemisi Temini ve Geliştirilmesi

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

2017-2018

1,2 Milyar TL

Derin deniz sondaj faaliyetlerinin daha bağımsız şekilde yürütülebilmesi için yüksek teknolojili bir sondaj gemisi alınmıştır. 2018 yılı içerisinde Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlaması öngörülmektedir.

Enerji

 

Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS)

Sinop NGS  A.Ş. (EÜAŞ ICC şirketin yüzde 30-49 oranında payına sahip olacaktır.)

Fizibilite çalışmasının tamamlanması beklenmektedir.

22 Milyar ABD Doları

3 Mayıs 2013 tarihinde Japonya ile imzalanan milletlerarası anlaşma uyarınca, Sinop ili sınırları içerisinde kurulması planlanan nükleer santral, her biri 1.120 MW güce sahip olan 4 ünite ATMEA-1 tipi 4 reaktör ile toplam 4480 MW kurulu güce sahip olacaktır. Sinop Nükleer Güç Santraline ilişkin teknik ve ticari fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve onay için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunulmuştur. 

Enerji

 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)

Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.

2016-2023

20 Milyar ABD Doları

12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya ile imzalanan anlaşma uyarınca kurulacak nükleer santral, her biri 1.200 MW güce sahip olan 4 ünite VVER-1200 tipi (AES-2006) 4 reaktör ile toplam 4800 MW kurulu güce sahip olacaktır. Akkuyu Nükleer Santralinin temeli Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanının katılımları ile 3 Nisan 2018 tarihinde atılarak Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşasına başlanmıştır. Akkuyu Nükleer Santralinin ilk ünitesinin 2023 yılında diğer ünitelerin de birer yıl arayla 2026 yılı sonuna kadar işletmeye alınması planlanmaktadır.

Enerji

 

Ilısu Barajı ve HES

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

2011-2019

8,8 Milyar TL

Barajın kurulu gücü 1.200 MW olup yüzde 95 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Barajda su tutma işlemi Dicle nehrinin sınır aşan su olması sebebiyle oluşan politik kaygılar nedeniyle ertelenmiştir.

Enerji

 

Yusufeli Barajı ve HES

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

2012-2021

3,9 Milyar TL

Barajın kurulu gücü 558 MW olup yaklaşık yüzde 40 ilerleme sağlanmıştır. Projede ikmal ihalesi Nisan 2018'de tamamlanmıştır. Projenin 2021 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

Enerji

 

Van Back to Back Sistemi Projesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)

2012-2021

950 Milyon TL

İran ile Türkiye arasındaki elektrik iletim kapasitesi Türkiye’nin İran’dan tek yönlü elektrik ithalatı yapmasına izin vermektedir. Van Back to Back Sistemi projesi ile Türkiye’nin İran ile elektrik alışverişi çift yönlü hale getirilecek ve ticaret kapasitesi 600 MW’a çıkartılacaktır. Projenin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Demiryolu Ulaştırması

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/TCDD

2007-2019

9,7 milyar TL

393 km uzunluğunda olan projede önemli ölçüde yük ve yolcu taşımacılığı yapılması planlanmakta olup Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında doğu-batı ekseninde demiryolu koridorunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Demiryolu Ulaştırması

Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Demiryolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/TCDD

2007-2020

5,2  milyar TL

495 km uzunluğundaki proje ile yük ve yolcu taşımacılığı açısından büyük bir potansiyel taşıyan İzmir'in Ankara ve İstanbul ile entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Demiryolu Ulaştırması

Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Demiryolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/TCDD

2008-2019

1,4  milyar TL

215 km uzunluğundaki proje ile hali hazırda demiryolu bağlantısı bulunmayan Bursa'nın Ankara ve İstanbul illeriyle demiryolu bağlantısının sağlanması ve Bandırma Limanı'nın yük potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Demiryolu Ulaştırması

Halkalı-Kapıkule Demiryolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/TCDD

2007-2022

3,2 milyar TL

230 km uzunluğundaki proje ile demiryolu taşımacılığı açısından ortaya çıkan darboğazların giderilmesi ve taşımacılık maliyetlerin azaltılması amaçlanmaktadır. 

Ulaştırma-Haberleşme

Demiryolu Ulaştırması

Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı
Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve
Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

1998-2019

19,4 milyar TL

76,6 km uzunluğundaki projenin tamamında 43 adet istasyon bulunmakta olup proje güzergahı İstanbul'un doğu-batı doğrultusunda çok büyük bir bölümünü kat etmekte ve projenin mevcut, yapımı devam eden ve planlanan diğer raylı sistem hatları ile entegrasyonu sağlanarak hizmet alanı genişletilmektedir.

Ulaştırma-Haberleşme

Denizyolu Ulaştırması

Filyos Limanı Altyapı İnşaatı

UAB

2013-2019

676,4 Milyon TL

Liman tamamlandığında Karadeniz, Doğu Marmara ve İç Anadolu bölgelerine hitap edecek ve Kuzey-Güney ticaret koridorlarında ülkemizin rekabet gücünü artıracaktır.

Ulaştırma-Haberleşme

Havayolu Ulaştırması

Çukurova Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/DHMİ

2015-2021

1,1 milyar TL

Mersin ve Adana illeri ile Çukurova Bölgesine hizmet vermek amacıyla, Tarsus ilçesinde konvansiyonel boyutlarda yapımı planlanan ve Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Çukurova Havalimanı ilk etapta yılda 15 milyon yolcu kapasiteli olarak planlanmıştır. Havalimanının hizmete girmesiyle bölgenin turizm açısından cazibe merkezi olması ve ihracatın katlanması beklenmektedir.

Ulaştırma-Haberleşme

Havayolu Ulaştırması

Rize-Artvin Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2016-2022

1,4 milyar TL

Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı Rize-Artvin ve yöresinin hava ulaşım ihtiyacının karşılanmasına yönelik tamamı deniz dolgusu üzerinde olacak ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Her iki il halkına ulaşımda kolaylık getirmesinin yanı sıra Fırtına Vadisi, Ayder ve Kaçkarlar gibi önemli turizm merkezlerindeki potansiyeli arttırması beklenmektedir.

 

 

İstanbul Yeni Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/DHMİ

2013-2018

10,2 milyar Avro

29 Ekim 2018 tarihinde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Afrika, Uzakdoğu ve Asya'nın Avrupa'ya İstanbul üzerinden uçuş gerçekleştirmesi ve bu anlamda İstanbul'un aktarma merkezi olması ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenmektedir. İstanbul Yeni Havalimanı Projesi toplam 4 etapta gerçekleştirilecek olup, tüm etaplar tamamlandığında toplam 1,4 milyon m2 kapalı alanlı yıllık yolcu kapasitesi 150 milyon olan, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul’da hizmete girmiş olacaktır.

Ulaştırma-Haberleşme

Karayolu Ulaştırması

(Erzurum-Aşkale)Ayr.-İspir Devlet Yolunda Kırık Tüneli ve Bağlantı Yolları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/
Karayolları Genel Müdürlüğü

2013-2021

1 milyar TL

 7,8 km uzunluğunda tünel ve 8,7 km uzunluğunda bağlantı yolları ile toplam 16,5 km uzunluğunda olan Kırık Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi, Erzurum'u İspir ve İkizdere üzerinden Rize'ye dolayısıyla Karadeniz bölgesine bağlamaktadır.
Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeri arasındaki ulaşımı kesintisiz bir şekilde sağlayacak olan proje ile trafik güvenliğinin artırılması, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Karayolu Ulaştırması

Eğribel Tüneli ve Bağlantı Yolları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/
Karayolları Genel Müdürlüğü

2014-2019

495 milyon TL

5,9 km uzunluğunda tünel ve 1,8 km uzunluğunda bağlantı yolları ile toplam 7,7 km uzunluğunda olan projenin hizmete girmesi ile trafik güvenliğinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması ayrıca Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi arasındaki ulaşımın kesintisiz bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Boru Hattı

Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

2018-2019

Toplam Proje Maliyeti: 7 Milyar ABD Doları

Türkiye'nin Maliyeti: 185 Milyon TL

Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar m3/yıl olmak üzere toplamda 31,5 milyar m3/yıl doğal gaz taşıma kapasitesine sahip 2 adet hat yapılması planlanmaktadır. 
Boru hatlarının; Rusya’dan Karadeniz’e kadar olan kara bölümü ve Karadeniz’den Türkiye’ye kadar olan deniz bölümünün Rusya tarafından, Türkiye topraklarında bulunan birinci hattın Türkiye tarafından, Türkiye topraklarından Yunanistan sınırına kadar olan ikinci hattın ise yüzde 50 oranlarında Türkiye ve Rusya tarafından finanse edilecektir.
2018 yılı Eylül ayında sözleşmesi imzalanan projenin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Projenin yalnızca Türkiye tarafından karşılanacak Kara Kısmı-1 bölümü Yatırım Programında yer almaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Boru Hattı

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

2005-2023

17,8 Milyar TL

Proje kapsamında, toplam 5,4 milyar m3 doğal gaz depolama ve 80 milyon m3 geri üretim kapasitesine sahip tesis inşa edilecektir. 2018 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla toplam 550 milyon Sm3 depolama kapasitesine ulaşılması planlanan projenin 2023 yılında tamamlanması hedefkenmektedir.

Ulaştırma-Haberleşme

Boru Hattı

Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

2015-2021

4,3 Milyar TL

Proje kapsamında, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin doğal gaz depolama kapasitesi 2,84 milyar Sm3'ten, 4,6 milyar Sm3'e, geri üretim kapasitesi ise 25 milyon sm³/gün'den 75 milyon sm³/gün'e çıkarılması planlanmaktadır. 17.01.2018 tarihinde sözleşme imzalanarak yapım çalışmalarına başlanan projenin 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Boru Hattı

FSRU Temini Projesi

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

2018-2021

1,1 Milyar TL

Proje kapsamında, gemi yapım sözleşmesi (ship building contract) Güney Koreli Hyundai Heavy Industry firmasıyla 25 Mayıs 2018 tarihinde imzalanmış olup gemi inşa çalışmaları devam etmektedir. Geminin 2020 yılı sonuna kadar işletmeye alınması planlanmaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2008-2022

4,7 Milyar TL

24,5 km uzunluğundaki proje ile yolcu kapasitesi açısından İstanbul'un en yoğun yolcu potansiyeli olan semtleri arasında hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacaktır.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu Metro Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2007-2019

4,2 Milyar TL

20 km uzunluğundaki proje ile karayolu trafik yoğunluğundan kaynaklı zaman kayıpları asgari düzeye indirilecektir.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2016-2021

639,6 Milyon TL

3,5 km uzunluğundaki proje ile yolcu kapasitesi açısından Ankara'nın en yoğun yolcu potansiyeline sahip destinasyonları arasında hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacaktır.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2013-2021

1,3 Milyar TL

9,1 km uzunluğundaki proje ile karayolu trafik yoğunluğundan kaynaklı zaman kayıpları asgari düzeye indirilecektir.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2015-2022

3,2 Milyar TL

13,95 km uzunluğundaki proje ile İstanbul kentiçi ulaşımında karayolu ulaşımının payının azaltılması suretiyle daha verimli ve çevre dostu bir toplu taşıma sistemi oluşturulması adına proje büyük önem taşımaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Kirazlı-Halkalı Metro Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2015-2022

2,8 Milyar TL

9,7 km uzunluğundaki proje ile trafik yoğunluğundan kaynaklı zaman kayıpları azaltılacak, çevre dostu, kolay erişim sağlayan bir ulaşım sistemi tesis edilecektir.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2015-2020

1,8 Milyar TL

11 km uzunluğundaki proje ile yolcu kapasitesi açısından İstanbul'un en yoğun yolcu potansiyeli olan semtleri arasında hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacaktır.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2015-2020

2 Milyar TL

11,6 km uzunluğundaki proje ile trafik yoğunluğundan kaynaklı zaman kayıpları azaltılacak, çevre dostu, kolay erişim sağlayan bir ulaşım sistemi tesis edilecektir.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2015-2020

1,8 Milyar TL

13 km uzunluğundaki proje ile İstanbul kentiçi ulaşımında karayolu ulaşımının payının azaltılması suretiyle daha verimli ve çevre dostu bir toplu taşıma sistemi oluşturulması adına proje büyük önem taşımaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Ataköy-İkitelli Metro Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2015-2021

2,3 Milyar TL

13,4 km uzunluğundaki proje ile karayolu trafik yoğunluğundan kaynaklı zaman kayıpları asgari düzeye indirilecektir.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2016-2022

5,4 Milyar TL

34 km uzunluğundaki proje ile İstanbul Yeni Havalimanı ve Avrupa Yakasındaki aktarma merkezinden biri olması öngörülen Gayrettepe arasında yüksek standartlı bir metro bağlantısı sağlanacaktır.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2017-2022

4,9 Milyar TL

31 km uzunluğundaki proje ile Halkalı ve bölgesel bir aktarma merkezi olması öngörülen İstanbul Yeni Havalimanı arasında dakik bir toplu taşıma sistemi kurulmuş olacaktır.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Mahmutbey-Bahçeşehir Metro Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2016-2022

2,8 Milyar TL

16,2 km uzunluğundaki proje ile trafik yoğunluğundan kaynaklı zaman kayıpları azaltılacak, çevre dostu, kolay erişim sağlayan bir ulaşım sistemi tesis edilecektir.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2016-2021

1,1 Milyar TL

6,65 km uzunluğundaki proje ile karayolu trafik yoğunluğundan kaynaklı zaman kayıpları asgari düzeye indirilecektir.

Ulaştırma-Haberleşme

Kentiçi Ulaşım

Konya Raylı Sistem Hatları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2017-2022

3,1 Milyar TL

21,3 km uzunluğundaki proje ile Konya kentiçi ulaşımında karayolu ulaşımının payının azaltılması suretiyle daha verimli ve çevre dostu bir toplu taşıma sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Haberleşme

Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine
Altyapı Kurulması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2011-2019

439 Milyon TL

Sabit elektronik haberleşme altyapısı henüz ulaşmamış 2.080 yerleşim yerine sabit altyapının götürülmesi amacıyla yürütülmektedir.

Ulaştırma-Haberleşme

Haberleşme

Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine
Altyapı Kurulması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

2016-2020

1,5 Milyar TL

Evrensel hizmet kapsamında 3.271 yerleşim yerinde 4.5G ile internet erişimi sağlamaya yönelik yürütülmektedir. Projenin ilk fazında 1.799 yerleşim yerine GSM altyapısı kurulmuş, 4.5G mobil haberleşme altyapısı kurulumları devam etmektedir. İkinci fazında 1.472 yerleşim yerine GSM ve 4.5G mobil haberleşme altyapıları kurulumları devam etmektedir. Projede yerli imkanlarla geliştirilen ULAK baz istasyonları önemli oranlarda kullanılmaktadır.

Ulaştırma-Haberleşme

Otoyollar

Sarıyer-Kilyos Tüneli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/
Karayolları Genel Müdürlüğü

2017-2023

1,7 milyar TL

7 km uzunluğunda tünel ve 1 km uzunluğunda bağlantı yolları ile toplam 8 km uzunluğunda olan Sarıyer-Kilyos Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolunun sahil yoluna ve Sarıyer-Maslak-Beşiktaş güzergâhına bağlantısını sağlayacaktır. Ayrıca tünelin İstanbul’un önemli ticaret ve finans merkezi durumundaki yerleşim bölgelerinden 3. Havalimanına ulaşımı kolaylaştıracağı öngörülmektedir.

 

 

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü dahil)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/
Karayolları Genel Müdürlüğü

2013-2019

2,6 milyar ABD Doları

102 km uzunluğunda otoyol ve 36 km uzunluğunda bağlantı yolu içeren proje ile Boğaz Köprüleri üzerindeki trafik yükünün azaltılması ve buna bağlı olarak zaman ve taşıt işletme giderlerinde tasarruf ortaya çıkarılması beklenmektedir. Köprü üzerindeki raylı sistem ile Asya ve Avrupa arasındaki taşımacılık alternatifleri ve potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca İstanbul Yeni Havalimanın da şehir ile bağlantısı sağlanmış olacaktır.

 

 

Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı Kesimleri ile Bağlantı yolları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/
Karayolları Genel Müdürlüğü

2016-2020

2,5 milyar ABD Doları

70 km uzunluğunda otoyol ve 10 km uzunluğunda bağlantı yolu içeren Kınalı-Odayeri kesimi ve 121 km uzunluğunda otoyol ve 49 km uzunluğunda bağlantı yolu içeren Kurtköy-Akyazı kesiminin tamamlanmasıyla mevcut devlet yolu ve otoyol üzerindeki trafiğin rahatlaması sağlanacak ve transit trafikler için bir alternatif oluşturulacaktır.

 

 

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/
Karayolları Genel Müdürlüğü

2013-2019

7 milyar ABD Doları

384 km uzunluğunda otoyol ve 42 km uzunluğunda bağlantı yolu içeren proje; sanayi, ticaret, turizm ve tarım merkezlerinin bulunduğu Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesini kesintisiz, erişim kontrollü, güvenli ve konforlu bir şekilde birbirine bağlayacaktır. Otoyolun tamamının hayata geçmesiyle yaklaşık 8-10 saat olan seyahat süresi 3,5-4 saate inecektir.

 

 

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/
Karayolları Genel Müdürlüğü

2017-2020

395 milyon ABD Doları

Çandarlı Limanına bağlantıyı sağlayacak olan 50,3 km uzunluğunda otoyol ve 23,5 km uzunluğunda bağlantı yolu içeren proje, ağır sanayinin olduğu limanlar bölgesinde trafiği rahatlatacak olmasının yanında Kuzey İzmir'e güvenli ve konforlu ulaşım imkanı oluşturacaktır.

 

 

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi  (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/
Karayolları Genel Müdürlüğü

2017-2023

2,9 milyar ABD Doları
 

 İstanbul’u Çanakkale'ye ve Kuzey Ege'ye bağlayacak olan 101,2 uzunluğunda otoyol  içeren proje ile İç Anadolu’nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgeleri ile Trakya/Avrupa arasındaki yolculuklar/taşımalar için İstanbul Boğaz Geçişine bir alternatif oluşturulacaktır.

 

 

Ankara – Niğde Otoyolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/
Karayolları Genel Müdürlüğü

2017-2020

1,1 milyar ABD Doları

Edirne’den Şanlıurfa’ya uzanan TEM (Trans European Motorway) Otoyolunun parçası olan 277 km uzunluğunda otoyol ve 55 km uzunluğunda bağlantı yolu içeren projenin tamamlanması ile ülkemizde Kuzeyden Güneye kesintisiz olarak otoyol bağlantısı sağlanmış olacaktır. Ayrıca güzergah boyunca yer alan Tuzgölü, Nevşehir Derinkuyu, Göreme, Kapadokya gibi turizm noktalarına da  erişim kolaylığı sağlanacaktır.

Eğitim

İlköğretim ve Genel Ortaöğretim

İlköğretim Okulları+Ek Derslik

Milli Eğitim Bakanlığı

2017-2021

15 Milyar TL

"Tekli Eğitime Geçme" politikası kapsamında derslik sayısının artırılması amacıyla 63.000 derslik 2018 Yılı Yatırım Programında yer almaktadır.

Eğitim

İlköğretim ve Genel Ortaöğretim

Fırsatları Artırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)
Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı

2011-2019

7 Milyar TL

2011 yılında başlayan Fatih Projesi “e-içerik, etkileşimli tahta, ağ altyapısı, tablet bilgisayar, hizmet içi eğitim” bileşenlerinden oluşmaktadır.

Eğitim

Kültür

AKM Konser Salonu (CSO)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

1991-2022

682 Milyon TL

4 bloktan oluşan Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası inşaatının kapalı alan büyüklüğü 62.570 m2 olup fiziki gerçekleşme seviyesi % 60 seviyesindedir.

Eğitim

Kültür

İstanbul AKM

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2018-2022

1,6 Milyar TL

5 Bloktan oluşan Atatürk Kültür Merkezi projesinin kapalı alanı yaklaşık 112.000 m2'dir.

Eğitim

Kültür

Sur-ı Sultani Bölgesi Bütünleşik Restorasyon İşleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2014-2021

620 Milyon TL

Topkapı Sarayı ve çevresini içeren Sur-ı Sultani bölgesindeki restorasyon işleri kapsamında devam eden 42 işten 14 tanesi 2018 yılında tamamlanacaktır. 

Eğitim

Kültür

İstanbul Rami Kışlası 2. Etap Restorasyonu

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2017-2021

69 Milyon TL

Rami Kışlasının restore edilerek kütüphane olarak işlevlendirilmesinin amaçlandığı projede birinci etap 30 Milyon TL maliyet ile tamamlanmış olup ikinci etap restorasyon işi 46.1 Milyon TL maliyet devam etmektedir.

Eğitim

Kültür

Diyarbakır Surları Restorasyonu

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2018-2021

50 Milyon TL

 “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı” olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmiş olan surların restorasyonunun yapılması amaçlanmaktadır. Projenin 2.etap maliyeti 20 Milyon TL'dir.

Eğitim

Beden Eğitimi ve Spor

Ordu Stadyumu (DOKAP)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

2015-2018

150 Milyon TL

2016 yılında ihalesi yapılan ve 150.000 Bin TL maliyetli projenin planlanan bitiş tarihi 2019 olup hak ediş ödemeleri kapsamında yapılması gerekli ödemeleri mevcuttur. 6,7 milyon TL ek ödenek verilmesi durumunda 2018 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılabilecektir.

Sağlık

 

Eğitim Araştırma Hastanesi Projesi (600 yatak)

Marmara Üniversitesi

1991-2019

266 Milyon TL

600 yatak kapasiteli, 113.000 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Projesi 2019 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

Hastane İnşaatı (600 Yatak)

Necmettin Erbakan Üniversitesi

2013-2019

260 Milyon TL

600 yatak kapasiteli, 96.500 kapalı alan büyüklüğüne sahip Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Projesi 2019 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

Eskişehir Yunus Emre devlet Hastanesi (600 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2012-2018

126 Milyon TL

600 yatak kapasiteli, 96.500 kapalı alan büyüklüğüne sahip Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Projesi 2018 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

İstanbul Seyrantepe Devlet Hastanesi (600 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2007-2018

265 Milyon TL

600 yatak kapasiteli, 172.825 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip Sağlık Bakanlığı İstanbul Seyrantepe Devlet Hastanesi Projesi 2018 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

Muğla Merkez Devlet Hastanesi (500 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2014-2018

145 Milyon TL

500 yatak kapasiteli, 80.000 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip Sağlık Bakanlığı Muğla Devlet Hastanesi Projesi 2018 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi (500 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2015-2020

192 Milyon TL

500 yatak kapasiteli, 95.946 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip Sağlık Bakanlığı Mersin Tarsus Devlet Hastanesi Projesi 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi (750 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2015-2019

371 Milyon TL

750 yatak kapasiteli, 260.000 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip Sağlık Bakanlığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Projesi 2019 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

İstanbul Haseki Devlet Hastanesi (500 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2015-2020

185 Milyon TL

500 yatak kapasiteli, 81.000 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Devlet Hastanesi Projesi 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

Hatay İskenderun Devlet Hastanesi (600 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2015-2020

240 Milyon TL

600 yatak kapasiteli, 120.000 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip Sağlık Bakanlığı Hatay İskenderun Devlet Hastanesi Projesi 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

Osmaniye Merkez Devlet Hastanesi (600 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2015-2020

240 Milyon TL

600 yatak kapasiteli, 120.000 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip Sağlık Bakanlığı Osmaniye Merkez Devlet Hastanesi Projesi 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

Bursa Merkez Devlet Hastanesi (600 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2015-2020

220 Milyon TL

600 yatak kapasiteli, 110.000 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip Sağlık Bakanlığı Bursa Merkez Devlet Hastanesi Projesi 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

Şırnak Cizre Devlet Hastanesi (500 yatak)

Sağlık Bakanlığı

2018-2020

200 Milyon TL

500 yatak kapasiteli, 100.000 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip Sağlık Bakanlığı Şırnak Cizre Devlet Hastanesi Projesi 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

Erzurum Sağlık Kampüsü Ek Bİna (700 Yatak)

Sağlık Bakanlığı

2008-2019

513 Milyon TL

700 yatak kapasiteli, 168.463 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip Sağlık Bakanlığı Erzurum Sağlık Kampüsü Ek Bİna Projesi 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sağlık

 

Sağlık Sisteminin Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi Projesi

Sağlık Bakanlığı

2015-2020

384 Milyon TL

2015 yılında başlayan, Dünya Bankası tarafından finanse edilen Sağlık Sisteminin Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi Projesi üç ana bileşenden oluşmaktadır: Birincil ve İkincil Korumanın Sağlanması, Kamu Hastanesi Yönetimi ve Operasyonlarının Etkinliğinin Artırılması, Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkililiğinin İyileştirilmesi. Söz konusu bileşenler kapsamında proje kapsamında faaliyetler devam etmekte olup, Projenin 2020 uyılında tamamlanması öngörülmektedir.

DKH-İktisadi

Genel İdare

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi Projesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı

2016-2019

66,5 Milyon TL

Projenin amacı, bütçe hazırlık çalışmalarının başından, kesin hesabın kanunlaşmasına kadar geçen mali süreçlerin tek bir bilgi sisteminde entegrasyonudur.  Proje kapsamında geliştirilen Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi” ile “Yeni Harcama Yönetim Sistemi” aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

DKH-İktisadi

Genel İdare

Pasaport ve Sürücü Belgesi

İçişleri Bakanlığı

2017-2018

78 Milyon TL

Pasaport ve Sürücü Belgesi verilmesi iş ve işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devri sonrasında sistemlerin kurulumu için yürütülmektedir.

DKH-İktisadi

Genel İdare

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırması

İçişleri Bakanlığı

2015-2019

440 Milyon TL

Metin tabanlı adres bilgisine mekansal boyut kazandırılarak e-devlet hizmetlerinde kullanılmak üzere temel bir altlık haline getirilmesi üzer veri üretimi yapılmaktadır.

DKH-Sosyal

İçme Suyu

SUKAP

İLBANK

2011-2019

8,7 Milyar TL

Belediyelerin acil nitelikli olan ancak finansmanında zorluk yaşanan içme suyu ve kanalizasyon projelerine kaynak sağlanması için Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) başlatılmış olup Program İLBANK tarafından yürütülmektedir. Nüfusu 25.000 ve daha az olan belediyelerin programda yer alan içme suyu ve kanalizasyon işleri için yüzde 50 oranında hibe sağlanmakta, geriye kalan yüzde 50’lik kısmı için belediyeler İLBANK’tan uygun koşullarda borçlandırılmaktadır. Nüfusu 25.000 üzerinde olan belediyeler,  bu program kapsamına alınarak, borçlanma limitleri dışına çıkarılmış olup ve bu belediyelerimiz İLBANK’tan kredi kullanarak projelerini gerçekleştirebilmektedir.

DKH-Sosyal

Kırsal Alan Planlaması

KÖYDES

2005-2018 İçişleri Bakanlığı 
2019-2023 Çevre Şehircilik Bakanlığı

2005-2023

20 Milyar TL

KÖYDES projesi ile kırsal altyapıya ilişkin ihtiyaçlar giderilmiştir. 6360 sayılı Kanun kapsamında bulunan büyükşehir Belediyeleri haricindeki illerde koy muhtarlıklarının ve bunların bağlı yerleşimlerde susuz köy ve bağlıları başta olmak üzere içme suyu projeleri, köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projeleri, küçük ölçekli sulama projeleri, atık su projeleri, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden (KHGM) il özel idarelerine devredilen içmesuyu ve yol projeleri ve bu yatırımlarla ilişkili bakım ve onarım projeleri desteklenmiştir.

DKH-Sosyal

Belediye Hizmetleri

Katı Atık Programı (KAP)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2017-2023

2,1 Milyar TL

Belediyelerin finanse etmekte zorlandıkları katı atık projelerinin bir model çerçevesinde yapılabilmesini teminen Katı Atık Programı (KAP) başlatılmıştır. Bu kapsamda düzenli depolama tesisi, düzenli depolama tesisine ilave lot yapımı, ön işlem tesisi ile aktarma istasyonu projeleri belli oranda desteklenmektedir.

DKH-Sosyal

Teknolojik Araştırma

PARDUS

TÜBİTAK ULAKBİM

2008-2019

14,3 Milyon TL

PARDUS, Linux temelli açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. 2004 yılında TÜBİTAK UEKAE bünyesinde başlatılan Proje, 2008 yılında Yatırım Programına alınmıştır. 2009 yılında kapsamı genişletilen ve yatırım programında 14 milyon 310 bin TL Proje Tutarı ile yer alan PARDUS Masaüstü Geliştirme ve Ekosistem Oluşturma Projesiyle, PARDUS’un daha yaygın bir şekilde kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

DKH-Sosyal

Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi

SGK

2010-2021

68 Milyon TL

SGEP Projesinin amacı; SGK tarafından sunulan hizmetlere ilişkin mevcut iş süreçlerinin belirlenerek yazılı hale getirilmesi, iş süreçlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda analiz edilip yeniden yapılandırılarak hizmet sunumunda etkinliğin artırılması, Kurum bünyesinde tutulan verilerin (Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK veri sistemleri dahil olmak üzere) birbirleriyle ve diğer paydaşlar tarafından saklanan verilerle entegre edilmesidir.

 

 

 

 

 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…
Kasım 16 2018 0
Ağustos Ayında 330 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustos ayında 330 yatırım teşvik belgesi…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.