Antalya’ya Opera ve Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Yarışma ile Yapılacak

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye Ve Sahnesi (Opera Ve Tiyatro İşliği) Mimari Fikir Proje Ya-rışması Jürisi ikinci kademeye kalan 8 adet proje ile ilgili değerlendirme çalışmalarını tamamladı. Yarışmada 1.’lik ödülünü Do-ğan Türkkan, Cihan Sevindik, Tuna Han Koç ve Zeynep Canan Sevindik ekibi aldı. Antalya’ya, opera ve çok amaçlı gösteri merkezi kazandırmayı amaçlayan Murat-paşa Belediyesi’nin Antalya Mimarlar Odası ile birlikte açtığı mimari fikir proje yarışmasına 97 eser katıldı. Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, başkanlığındaki juride; Ağa Han Mimarlık ve Green Good Design Awards ödülleri sahibi Yüksek Mimar Emre Arolat, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yüksek Mimar Prof. Dr. Alper Ünlü, Yüksek Mimar Haşim Ertuğ Uçar ve İnşaat Mühendisi Mustafa Balcı bulunuyor. Jüri, değerlendirme sonrası 8 proje seçildi. Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sah-nesi (Opera ve Tiyatro İşliği) Yeşilbahçe Mahallesi’nde 7 bin metrekarelik alanda inşa edilecek.

 

1.Ödül

 • Doğan Türkkan, Cihan Sevindik, Tuna Han Koç, Zeynep Canan Sevindik Danışman: Özgür Şentürk, Celal Hakan Şakar, Ahmet Aksoy, Sena İkiz
 • 2. Ödül
 • İlker İğdeli, H. Buşra Al
 • Yardımcılar: Bihter Öztürk, Ozan Çelik Danışman: Eray Şahin, Erdem Gülaç, Sedat Sümbül

2.Ödül

 • İlker İğdeli, H. Buşra Al
 • Yardımcılar: Bihter Öztürk, Ozan Çelik Danışman: Eray Şahin, Erdem Gülaç, Sedat Sümbül

3.Ödül

 • Burak Pelenk
 • Yardımcılar: Dilara Demiralp, 
 • Tuna Torun, Sena Akgül
 • Danışman: Ceyda Özbilen, 
 • Kerem Olcaytu, Alp Olcaytu, Mustafa İspir

Mansiyon

 • Zuhal Kol, Zehra Saday Aygün Yardımcılar: Carlos Zarco Sanz,
 • Sara Palomar Perez, Jose Luis Hidalgo Danışman: Murat Özbek, Serkis Delgi, Taşkın Ünal

Mansiyon

 • İlker Fatih Özorhon, Güliz Özorhon Yardımcılar: Özgür Öztürk, Onur Tekin, Varlık Yücel, Caner Üretmen, 
 • Ender Yıldızhan
 • Danışman: Arman Cinel, Bülent Süzer, Anıl Van Duman

Mansiyon

 • Bennu Tunç
 • Yardımcılar: Ş. Betül Ay Birsöz Danışman: Cüneyt Ercan, 
 • Sabit Cevat Tanrıöver

Mansiyon

 • Alper Derinboğaz, Hakan Tüzün Şengün Yardımcılar: Orçun Girgin, 
 • Selçuk Kişmir, Aysu Aysoy, Şevki Topçu, Ecem Çınar, Tarık Keskin
 • Danışman: Oğuz Cem Çelik, Cem Altun, Nurgün Tamer Beyazit, Metin Deniz

Mansiyon

 • Barış Demir, Sıddık Güvendi Danışman: Eda Ekim, Mehmet Ali Yılmaz, Serhan Mumcu, Birkan Yüksek

Antalya Muratpaşa Belediyesi ‘’Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi (Opera ve Tiyatro İşliği)’’ Mimari Fikir Proje Yarışması 1.’lik Ödülü Mimari Tasarım Raporu

Konum

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahne-si (Opera ve Tiyatro İşliği) Mimari Fikir Proje Yarışma Alanı, ilçe sınırları içerisinde birbirlerine paralel ve lineer biçimde şekil-lenen iki ana taşıt aksı arasında yer almak-tadır. Kuzeyde 1450. Sokak, güneyde ise Çınarlı Caddesi’nin, söz konusu alana yaya ve taşıt akış kaynağı oluşturması; kamu tra-fiğinin bu iki akstan yayılması ile proje ala-nının iki geçiş arasında adeta köprü görevi görmesini sağlamaktadır. Arazi bünyesinde yer alan, güneyden iz alarak kuzeye doğru yönlenen yeşil peyzaj lekesi de üst ölçekte kente dair kimlik vasfı kazandıran bir di-ğer önemli veridir. Aynı zamanda bu yeşil lekenin güneyde falezler ile başlayıp kamu-sal kullanımın yoğun olduğu alışveriş mer-kezine uğrayarak, kuzeye doğru bitmeyen bir gelişim göstermesi; yapının ekolojik ve sürdürülebilir kent izleri anlamında tasa-rım girdilerini etkileyen önemli bir faktör olmasına sebep olur. Yarışma alanına konu parsel ve komşu parseller dahilinde mevcut yüksek ve korunaklı ağaçlar da söz konusu gelişimin adeta bir göstergesidir.

Bağlam

Akdeniz İkliminin kendisini fazlasıyla hissettirdiği, iklimsel koşulların kullanıcı ergonomisini etkilediği Antalya İli; gölge-lik alanların tercih edildiği ve sosyalleşme-nin daha çok gün ışığının etkisini kaybetti-ği vakitlerde gerçekleştiği bir konumdadır. Aynı zamanda yarışma alanının ferah ve gölgelenme fırsatı veren peyzaj elemanla-rıyla (ağaçlarla) dolu olması da kamu kul-lanımının gerek yapı işlevi gereği, gerekse kullanıcı konforu gereksinimlerinin karşı-lanabilmesi dolayısıyla bu alanda bir odak noktası oluşturacağının açıkça gösterge-sidir. Bu bağlamda yapı dilinde, güneşin zararlı etkisini kıracak yapı elemanlarının etkin bir şekilde kendini göstermesi; kent kullanıcılarının yapı asal işlevi dışında da yapıyı kullanmasına imkan veren esnek ve geçişli mekan kurgusunun tercih edil-mesi, kaçınılmaz müdahalelerden biri ol-maktadır. Orta yoğun konut kullanımının tercih edildiği yakın çevre ölçeğinde, park vistasının farklı kotlardan farkedilebilme özelliğine kavuşması ve kent kullanıcısına iç mekan – dış mekan kullanım olanakla-rıyla gündelik yaşam eylemlerine cevap ve-rebilir kurguda tasarlanması, proje girdileri anlamında önemli nirengi noktalarıdır. Bu bağlamda tasarlanan Opera ve Tiyatro İşli-ği, salt gösteri aktivitelerinden ziyade kent ve peyzaj arayüzü ile sosyalleşme imkanı veren, geçirgen ve esnek kullanım yapısı ile organik yapı terimi ile özdeşleşen, sürdürü-lebilir peyzaj lekesini kesintiye uğratmayan ve günün her saati kullanıcı istek & talep-lerine cevap verebilir yapıdadır.

Tasarım

Yapı asal etkinliklerinin çoğunlukla gerçekleştirileceği Çok Amaçlı Gösteri Salonu, akustik ve diğer disiplin gereksi-nimleri doğrultusunda şekillenerek hac-min egemen birimini oluşturur. Orkestra çukuru, ana ve yan sahneler ile ışık odası gibi teknik birimlerle de desteklenen salon, kullanıcılarının görsel ve işitsel ergonomi-sini sağlayacak; aynı zamanda farklı tür etkinliklere optimize yanıt verecek nite-liktedir. Salonun kullanıcısıyla buluştuğu fuaye, aynı kotta hizmet vererek kentli ile salon kullanıcısını yapı arakesitinde buluş-turur. Bu sayede, yapı kent kullanıcısı için farkedilebilir bir kamusal obje iken park da salon kullanıcısı için yoğun kent dokusu içerisinde adeta bir kaçış noktasıdır. İhtiyaç programı gereği talep edilen atölye ve pro-va salonları ise avludan açılan “Sanat Soka-ğı” ile bütünleşerek yapı kullanıcısının tek bir kotta tüm hizmetlerden faydalanması-na olanak kılar. Yapıdan, gece – gündüz, yaz – kış gibi devinimin olduğu her zaman diliminde kent kullanıcısının faydalan-masını sağlamak üzere, restaurant ve seyir platformu ile zenginleşen ön kamusal me-kan, etkinlik avlusu ile tüm bu birimleri bir arada tutar. Kentlinin salt program dahili sanatsal aktivitelerden faydalanmasının yanı sıra, açık ve yarı açık platformlarda da benzer etkinliklerde rol alması sağlanır. Bu bağlamda tasarlanan üst teras yürüyüş platformları sayesinde, yapı her düzlemde kentli için kullanılabilir duruma gelir. Ser-vis girişi ve araç otopark rampası gibi tek-nik hacme inen birimler ise yapıya komşu araç yollarından alınan cepler ile bir arada kurgulanmıştır. Yönetim birimleri ise tüm bu sıralanan birimleri hem kontrol altında tutabilen, hem de gerektiği zaman işlevi ge-reği ayrışması gereken zamanlarda perdele-nebilen kuzey yönü giriş lokasyonundadır.

Gelişim

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi (Opera ve Tiyatro İşliği) öneri projesi, üst fuaye katından bağlanan balkon eklentisi ile salon özelinde düşeyde mekan kullanı-mı kuvvetlendirilerek geliştirilmiştir. Bu esnada, salon ölçüleri akustik ve ergono-mik koşullar doğrultusunda revize edilerek izleyici kullanımı açısından optimal değer-lere kavuşturulmuştur. Böylece düzlemsel biçimlenen salon kurgusundan ziyade ha-cimsel gelişim gösteren; alt başlık teknik birimlerin daha rahat yerleşimine olanak sağlayan ve farklı katlardan servis alımına imkan veren düşey yönlü tasarım tavrı ön planda tutulmuştur.

Önerilen üst fuaye kullanımı, “sokak” kamusal alt yapı olgusuyla şekillenen yaya promenadına, kuzey yönünden eklenen geniş merdiven ile bağlanır. Böylece, bir önceki öneriye göre genişliği daha da art-tırılan “sokak” boşluğu, üst kota da bağla-narak kullanıcı eylemlerini yapı özelinde ve asal işleviyle uyumlu olacak şekilde sürdü-rülebilir kılar. Sanatsal etkinliklerin yalnız zemin katına yayılmasının önüne geçilmiş, geniş ve yaygın teras kullanımını daha efek-tif hale getirmiş; ayrıca “skylight” boşlukları optimal yapısal özellikleri korunarak geçir-genliği arttırılmıştır. “Sokak”ın salt fuaye ile bitmeden, barındırdığı sanatsal aktivite merkezli birimler ve donatılar ile yeşil pey-zaj yardımıyla parka akması da, tüm tasa-rım alanının makro ölçekte tekil tasarım girdisi olarak ele alındığının bir ifadesidir. 

Sirkülasyon ve yeşil peyzaj sürdürülebilirli-ği, öneri proje için en önemli girdi olmaya bu aşamada da devam etmiştir.

Bununla birlikte, yapının da geçirgen kabuk yapısı korunmuş; her yönden aynı et-kiyi hissettiren çerçeve etkisi salt iklimsel et-kilere karşı önlem olmaktan ziyade mimari tavır olarak yapının önemli bir tümcesi ha-line gelmiştir. Yüksek betonarme kiriş şek-linde teşkil edilen çerçeve, her ne kadar tüm yapı cephelerinde sabit yüksekliğe sahip olsa da, “sokak”, “iç bahçe” izinde çentik müda-haleleriyle arkasında yer alan kurgu akışı hakkında ipucu vermeye devam etmiştir.

Aynı zamanda, “Çekirdek” gibi sağır cephe kullanımı fazla ve yapı genelinde ser-vis alanlarıyla daha ilintili olması gereken lokal birimler yeniden ele alınarak daha içe dönük tavırla tekrar tasarlanmıştır. Bu esnada, diğer birimlerin ve yapı elemanla-rının kullanıcı üzerinde olumlu iklimsel korunma amaçlı etkileri sürdürülmüştür.

Özetle, asal işleviyle uyumlu ergonomi & fonksiyonellikte bir salon ve çevresinde-ki kullanıcı dinamizmini geçirgen yapısıyla sürdürülebilir kılan yapı ile sürdürülebilir “Opera ve Tiyatro İşliği” olgusu oluşturul-maya çalışılmıştır.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Sponsorlar

    

Anbarapor'dan

May 09 2019 0
Sıradan Olmayan Projelerin Ofisi: Teğet Mimarlık
Konuttan opera binasına, renovasyondan müzeye, yurtiçinden yurtdışına, çoğu sosyal sorumluluk projesi olan birçok yapı tasarlayan Teğet Mimarlık, İzmir Opera Binası projesi ile birçok nedenden dolayı…

Teşvik

Ağustos 06 2019 0
Nisan Ayında 451 Firmaya Teşvik Belgesi Verildi
Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve…
Nisan 04 2019 0
Aralık 2018'de 405 Yatırım Teşvik Belgesinin 51’i Enerji Projelerine
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım…
Ocak 04 2019 0
Ekim Ayında 389 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ekimde 389 yatırım teşvik belgesi verildi.…
Aralık 13 2018 0
Eylülde 459 Yatırım Teşvik Belgesi Verildi
Eylülde toplam tutarı 16.8 milyar lirayı aşan 459 adet yatırıma…

E-bülten

Anbarapor'dan haber almak ve belirli periyotlarda gönderdiğimiz e-bültenleri e-posta aracılığıya edinmek için e-posta adresinizi ekleyiniz. Aşağıdaki alana e-posta adresinizi eklediğinizde bizden e-posta almayı yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.